Likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.06.2017

"Informatīvā ziņojuma par Zivju fonda līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz nākamo valsts budžeta finanšu gadu un Zivju fonda valsts budžeta dotācijas palielināšanas iespēju" projekts

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts "Informatīvā ziņojuma par Zivju fonda līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz nākamo valsts budžeta finanšu gadu un Zivju fonda valsts budžeta...

Publicēts: 07.06.2017

MK noteikumu projekts “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” ar...

Publicēts: 05.06.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr.748 ”Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu projekts "Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums...

Publicēts: 31.05.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada (..)””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas...

Publicēts: 29.05.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās (..)”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 29.05.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 29.05.2017

MK rīkojuma projekts “Par neapbūvēta valsts zemesgabala “Valsts mežs Pope” Popes pagastā, Ventspils novadā daļas iznomāšanu”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par neapbūvēta valsts zemesgabala “Valsts mežs Pope” Popes pagastā, Ventspils novadā daļas iznomāšanu” ...

Publicēts: 26.05.2017

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 24.05.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku (..)””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 „Kārtība, kādā piešķir un...

Publicēts: 19.05.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 206 „Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 206 „Noteikumi par veterinārajām...

Publicēts: 18.05.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumos Nr. 142 „Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumos Nr. 142 „Noteikumi par veterinārajām...

Publicēts: 18.05.2017