Linu un kaņepju nozare

Tetrahidrokanabinola saturs kaņepēs

2012.gadā veiktā kaņepju šķirņu monitoringa rezultātā vidējais tetrahidrokanabinola (turpmāk – THC) saturs kaņepju šķirnēs bija:

  • ‘Uso-31’ un ‘Futura 75’ mazāks par 0,05 %
  • ‘Bialobrzeskie’ un ‘Fedora-17’ ne vairāk kā 0,12 %
  • ‘Tisza’ vidējais THC tas bija 0,21 %.

Ievērojot 2012.gada kaņepju monitoringa datus, aicinām lauksaimniekus izvērtēt kaņepju šķirnes ‘Tisza’ audzēšanas perspektīvas, jo pastāv risks, ka šai šķirnei noteiktos agroklimatiskajos apstākļos var veidoties paaugstināts THC saturs (virs 0,2 %).

Atbilstoši noteikumu Nr. 173(1) 33. punktam lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz vienoto platības maksājumu (turpmāk – VPM) par kaņepju platību, ja tā saskaņā ar Regulas Nr. 73/2009 (2) 39. pantu ir iekļauta kaņepju THC monitoringā un ja izmantotajās šķirnēs THC saturs nepārsniedz 0,2 % un audzētās kaņepju šķirnes ir iekļautas Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējā katalogā. Papildus norādām, ka VPM un monitoringa nosacījumi jāievēro arī lauksaimniekiem, kas piesakās uz Lauku attīstības programmas pasākumiem saskaņā ar noteikumiem Nr. 295 (3).

(1) - Ministru kabineta 2013. gada 12. marta noteikumi Nr. 139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”.

(2) - 2009. gada 19. janvāra Padomes Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003

(3) - Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumu Nr. 295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai" 9. un 31.1 punkts