Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS)

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Vienotais platības maksājums (VPM)

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Atbalsts biškopības nacionālajai programmai

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Riska pārvaldība

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Kultūraugu mēslošanas plāns

Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

Valsts zivju fonda pasākumi

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Tirdzniecības pasākumi

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana

Zvejas flotes modernizācija

Inovācija

Kontrole un izpilde

Cūkgaļas privātā uzglabāšana

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Pārstāvība tiesās

LAD lauku bloku WMS pakalpe

Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība)

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens