Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām (ALA)

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarē

LAD Skolas auglis

LAD Skolas piens

Ražotāju grupas

Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

Lauku saimniecību modernizācija

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Vienotais platības maksājums (VPM)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Bioloģiskās lauksaimniecība

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Īpašs atbalsts biškopībai

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Sezonas laukstrādnieki

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par vasaras rapsi

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Meža ieaudzēšana

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Risku pārvaldība

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

Maksājums par klimata un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums)

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

Bioloģiskā lauksaimniecība

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība

Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Arodapmācības un informācijas pasākumi

Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei

Atbalsts biškopības nozares attīstībai

Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai

Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei

Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem

Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sabiedrības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

Atbalsts tirgus veicināšanai

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Atbalsts atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Zivju fonda pasākumi

Investīcijas akvakultūras uzņēmumos

Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā

Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas

Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana

Sociāli ekonomiskie pasākumi

Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

Kredītprocentu dzēšana

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Tirdzniecības pasākumi

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Sviesta/vājpiena pulvera intervences iepirkums

Galīga zvejas darbību pārtraukšana

Kompensācijas zvejniekiem

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana

Zvejas flotes modernizācija

Inovācija

Kontrole un izpilde

Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, aktivitāte "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana"

Piena produktu privāta uzglabāšana

Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā

Cūkgaļas privātā uzglabāšana

Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi

Atbalsts saglabāšanas pasākumiem

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi

Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens