Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS)

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs

Atbalsts biškopības nozarei

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Vienotais platības maksājums (VPM)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (BLAJ)

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Atbalsts biškopības nacionālajai programmai

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Meža ieaudzēšana

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Riska pārvaldība

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums)

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus (SVIN)

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Sadarbības pasākumi

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes (BLAV)

Kultūraugu mēslošanas plāns

Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei

Atbalsts tirgus veicināšanai

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem (no 2016. gada)

Valsts zivju fonda pasākumi

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Vājpiena pulvera intervences iepirkums

Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Tirdzniecības pasākumi

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana

Zvejas flotes modernizācija

Inovācija

Kontrole un izpilde

Cūkgaļas privātā uzglabāšana

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi

Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Vājpiena pulvera realizācija

Pārstāvība tiesās

LAD lauku bloku WMS pakalpe

Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei

Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai

Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība)

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens