Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām (ALA)

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par kartupeļu cieti (AKC)

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

LAD Skolas auglis

LAD Skolas piens

Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Ražotāju grupas

Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

Lauku saimniecību modernizācija

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Vienotais platības maksājums (VPM)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Bioloģiskās lauksaimniecība

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par liellopiem

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par aitām

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Īpašs atbalsts biškopībai

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Sezonas laukstrādnieki

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par vasaras rapsi

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Risku pārvaldība

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

Meža ieaudzēšana

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Maksājums par klimata un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums)

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

Bioloģiskā lauksaimniecība

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens