Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Vienotais platības maksājums (VPM)

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Atbalsts biškopības nacionālajai programmai

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Riska pārvaldība

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Sadarbības pasākumi

Kultūraugu mēslošanas plāns

Piens un augļi skolai

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem (no 2016. gada)

Valsts zivju fonda pasākumi

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Tirdzniecības pasākumi

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana

Zvejas flotes modernizācija

Inovācija

Kontrole un izpilde

Cūkgaļas privātā uzglabāšana

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi

Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Vājpiena pulvera realizācija

Pārstāvība tiesās

LAD lauku bloku WMS pakalpe

Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei

Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai

Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība)

Lauksaimniecības datu centrs

Pakalpojuma nosaukums

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

Jauns ganāmpulks

Ganāmpulka datu izmaiņa ganāmpulka reģistrā

Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšana Novietņu reģistrā

Izziņa par dzīvnieku skaitu un novietnes statusu

Izziņa par ganāmpulku no Ganāmpulku reģistra

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija

Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija

Elektroniskie ziņojumi par lauksaimniecības dzīvniekiem

Lopbarības ražošanā iesaistīto personu reģistrācija

Apliecības reģistrācija par suni asistentu, suni pavadoni un suni terapeitu

Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu pēc individuāla pieprasījuma

Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāts

Kļūdaini iesniegtu pārraudzības datu labošana

Dzīvnieku apsēklošanas datu ievade no MA tehniķu iesniegtiem dokumentiem saskaņā ar noslēgto līgumu.

Obligātās svaigpiena paraugu numuru uzlīmes sagatavošana

Bīstama suņa reģistrācija un apzīmēšanas komplekta sagatavošana

Cilvēkam uzbrukt apmācītu suņu reģistrēšana

Latvijas Veterinārārstu biedrība

Pakalpojuma nosaukums

Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta saņemšana

Pārtikas un veterinārais dienests

Pakalpojuma nosaukums

Veterinārās uzraudzības objekta reģistrācija vai atzīšana

Pārtikas uzņēmuma reģistrācija un atzīšana

Fitosanitārā robežkontrole

Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole

Pārtikas un pārtikas kontaktmateriālu nekaitīguma robežkontrole

Speciāla atļauja jeb licence veterinārfarmaceitiskajai darbībai

Dzīvnieku pārvadātāja atļauja

Dzīvnieku pārvadāšanai paredzētu transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts

Dzīvnieku barības aprites objekta reģistrācija un atzīšana

Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvu dzīvnieku un nepārtikas produktu izvešanai no valsts

Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratorijas atzīšana

Uztura bagātinātāju reģistrācija

Izmaiņas reģistrētam uztura bagātinātājam

Jaunās pārtikas sākotnējā novērtējuma ziņojums

Zāļu robežkontrole

Augu aizsardzības līdzekļu atbilstības robežkontrole

Apiņu kvalitātes robežkontrole

Svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšanas robežkontrole atbilstoši kvalitātes un klasifikācijas prasībām

Augu sēklas materiāla atbilstības robežkontrole

Meža reproduktīvā materiāla atbilstības kontrole

Dzīvnieku barības robežkontrole

Svaigpiena realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai

Olu realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai

Dzīvnieku kapsētas reģistrācija

Atļauja dabīgā minerālūdens izplatīšanai

Diētiskās pārtikas reģistrācija

Atļauja veterinārmedicīniskās prakses iestādēm iegādāties narkotiskās/ psihotropās zāles

Atļauja iegādāties veterinārās zāles tieši no lieltirgotavas

Atļauja dzīvnieku izmantošanai izmēģinājuma procedūrā

Saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu aprites uzņēmuma reģistrācija

Veterināro zāļu reģistrācija

Veterināro zāļu pārreģistrācija

Izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā

Ziņojums par veterināro zāļu izraisītām blakusparādībām

Atzinums par produkta atbilstību veterināro zāļu definīcijai

Atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai un nereģistrēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijā

Izplatīšanas atļauja atlikušo veterināro zāļu krājumu realizācijai

Veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikāts

Veterinārā robežkontrole

Produktu sertifikācija nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēja un veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācija

PVD informēšana par pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos

Atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai

Dzīvnieku patversmes vai viesnīcas reģistrācija

Mājas (istabas) dzīvnieku specializēto tirdzniecības vietu reģistrācija

Valsts augu aizsardzības dienests

Pakalpojuma nosaukums

Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums

Individuālā atļauja veģetatīvās pavairošanas materiālu un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šie materiāli un sēklas nav iegūti, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi

Informācijas iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrs

Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrs

Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrs

Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrs

Atļauja augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai

Pavairošanas materiāla atbilstības pārbaude un augu pases un/vai etiķetes lietošanas atļauja

Fitosanitārais sertifikāts

Informācijas iesniegšana par invazīvo augu sugu izplatību

Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamu organismu noteikšanai

Lēmums par rīcību ar augu aizsardzības līdzekli, kuram beidzies derīguma termiņš

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā

Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācija

Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām

Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai

Atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai

Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja tā testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei

Kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitorings

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti

Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība; augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja, augu aizsardzības konsultanta apliecība

Atļauja tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām

Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Mēslošanas līdzekļa un substrāta paziņošana

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Informācijas iesniegšana par ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā

Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude

Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā (vienai dienai vai līdz 10 dienām vai visu medību sezonu)

Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas

Atzinuma sagatavošana par mežaudzes bioloģisko vērtību (piemēram, īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinuma sagatavošana par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu)

Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu

Medījamo dzīvnieku atkārtota uzskaite vai kontroluzskaite

Ekskursijas mežā un meža mācību takās, dabas un kultūrvēsturiskajos objektos

Mednieka praktiskais eksāmens šaušanā ar gludstobra medību šaujamieroci

Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude

Iestigotas platības pārbaude pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā (tostarp programmēšanas un datu atlasīšanas laiks, datu noformēšana un apstrāde)

Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana

Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

Jaunaudžu kopšanas pārbaude

Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai

Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai

Medību vadītāju teorētisko zināšanu eksāmens

Mednieka sezonas kartes izsniegšana

Meža inventarizācijas datu reģistrācija

Meža veselības stāvokļa pārbaude pēc personas pieprasījuma

Meža un meža zemes novērtēšana zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avota atestācija un reģistrācija Meža valsts reģistrā

Meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļauja

Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts

Meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrēšana

Plantāciju mežu reģistrēšana Meža valsts reģistrā

Mednieku praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra -vītņstobra medību šaujamieroci

Valsts meža dienesta sanitārais atzinums

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Pakalpojuma nosaukums

Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā

Izziņa par traktoru un piekabi no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas

Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā

Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme

Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle no saraksta

Traktortehnikas vai tās piekabes izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma)

Papildu resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana)

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņa, pamatojoties uz divpusēju iesniegumu

Traktortehnikas vai tās piekabes noņemšana no uzskaites

Traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšana

Iepriekš nereģistrētas jaunas speciālās traktortehnikas reģistrācija

Iepriekš nereģistrētas jaunas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija (izņemot speciālo traktortehniku)

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija uz tiesas sprieduma pamata

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija saistībā ar mantojumu

Iepriekš ārvalstī reģistrētas vai lietotas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija

Tirdzniecības uzņēmumā iegādātas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija uz līguma pamata

Ikgadējās valsts tehniskās apskates veikšana traktoriem un lauksaimniecības traktortehnikai

Atkārtotās valsts tehniskās apskates veikšana traktoriem un lauksaimniecības traktortehnikai

Traktortehnikas piekabes ikgadējā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas piekabes atkārtotā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības traktortehniku) ikgadējā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības traktortehniku) atkārtotā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija apķīlātas vai valstij piekritīgas traktortehnikas vai tās piekabes realizācijai

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, kuras pamatā ir akts par juridiskajai personai piederošas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, ja traktortehnika vai piekabe vairs nav kopīpašums

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, ja juridiskā persona tiek reorganizēta

Traktortehnikas vai tās piekabes krāsas maiņas reģistrācija

Komersanta pamatkapitālā ieguldītās traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija

Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu maiņas reģistrācija

Traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numura maiņas reģistrācija

Sērijveida traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves reģistrācija

Individuālas traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves reģistrācija

Traktortehnikas vadītāja apliecības saņemšana, iegūstot attiecīgu traktortehnikas vadītāja kategoriju (eksternātā)

Traktortehnikas vadītāja apliecības saņemšana, iegūstot attiecīgu traktortehnikas vadītāja kategoriju (beidzot licenzētus kursus)

Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa

Traktortehnikas reģistrācijas apliecības maiņa

Valsts reģistrācijas numura zīmes maiņa

Valsts reģistrācijas numura zīmes saņemšana nozaudētas, nozagtas vai bojātas zīmes gadījumā

VTUA nodaļas K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" ekspozīcijas apskate

VTUA nodaļas Latvijas Lauksaimniecības muzeja "Kalēji" ekspozīcijas apskate

Dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda inzomāšana (24h)

Dīzeļdegvielas sūkņa regulēšana

Traktortehnikas motora izmešu mērījums

Traktortehnikas motora jaudas mērījums

Traktora motora jaudas mērījums vienā vietā vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai

Traktortehnikas motora diagnostika (izmešu un jaudas mērījumi)

Dīzeļmotora sprauslu pārbaude un regulēšana

Riteņtraktora tehniskā ekspertīze

Kāpurķēžu traktora tehniskā ekspertīze

Traktora (ar iekārtu) tehniskā ekspertīze

Traktortehnikas piekabes tehniskā ekspertīze

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens