Meža resursi

 Meža un meža zemes platības Latvijā

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2014**
Meža zeme, tūkst.ha  3 209 3 221 3 240 3 222 3 230 3 233 3 240 3 242 3 238 3 558 3 575
   Mežs  2 888 2 902 2 932 2 923 2 944 2 950 2 958 2 961 2 956 3 241 3 260
       mežaudze 2 804 2 795 2 796 2 774 2 793 2 800 2 805 2 812 2 820 3 191 3 198
             mežaudze meža zemēs - - - - - - - - - 3 046 3 045
             mežaudze lauks. zemēs - - - - - - - - - 144 152
        iznīkusi audze, degums, vējg., izc. 84 108 136 150 150 150 154 149 136 51 62
   Purvi (mežā) 218 216 206 199 188 184 183 182 181 137 137
   Lauces (mežā) 28 29 30 31 32 35 34 35 34 37 33
   Pārplūstoši klajumi 10 10 11 11 12 12 12 12 13 45 43
   Zeme zem infrastruktūras objektiem, u.c. 64 63 61 58 55 53 53 53 54 87 90
   Pārējā meža zeme - - - - - - - - - 12 12
Mežainums, % 45 45 45 45 46 46 46 46 46 50 50
Koksnes krāja mežā, milj.m3 546 544 585 578 573 569 572 569 569 647 668

 

 

Līdz 2008.gadam Valsts meža dienesta dati

* - Meža resursu monitoringa 1.cikla dati

**- Meža resursu monitoringa 2.cikla dati