Meža nozares normatīvie akti

Meža likums, stājies spēkā 17.03.2000. Meža likuma mērķis ir  veicināt meža ekonomiski, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, visiem meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem nodrošinot vienādas tiesības, īpašuma tiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības patstāvību un nosakot vienādus pienākumus un reglamentēt valsts meža zemes pārvaldības un atsavināšanas nosacījumus.

 
 

Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām.

 
 

Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu.

 
 

Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība.

Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība.

 
 

Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtība.

 
 

Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu.

 
 

Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu.

Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi.

 
 

Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība.

Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

 
 

Noteikumi par koku ciršanu mežā.

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža.

 
 

Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā.

Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā.

 
 
 

Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi.

 
 
 
 
 
 

Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē.

Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība.

Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība.

Nacionālā meža monitoringa noteikumi.

Medību likums, stājies spēkā 06.08.2003. Medību likuma mērķis ir reglamentēt medību saimniecības pamatnoteikumus.

Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu.

Medību noteikumi.

Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām.

Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām.

Medību saimniecības attīstības fonda nolikums.

Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi.

Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi.

Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās.

Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija).

 
 
 
 

Likums "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos", stājies spēkā 01.07.2005. Likuma mērķis ir ieviest koku un apaļo kokmateriālu vienotu uzskaites kārtību darījumos visos koku un apaļo kokmateriālu aprites posmos, kā arī veicināt godīgu konkurenci un nodokļu iekasēšanu.

Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti.

Valsts meža dienesta likums, stājies spēkā 01.01.2000.

 
 

Valsts meža dienesta nolikums.

Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis.

Meliorācijas likums, stājies spēkā 25.01.2010. Likuma mērķis ir veicināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot infrastruktūras attīstību, meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un pārvaldību lauku apvidu un pilsētu zemē.

 
 

Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā.

 
 

Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība.

 
 

Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi.

 
 

Meliorācijas kadastra noteikumi.

 
 

Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu.

Likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", stājies spēkā 01.09.1992.

Likums “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, stājies spēkā 27.11.1997.

MK noteikumi “Mežaudzes novērtēšanas kārtība”

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums, stājies spēkā 24.04.2004. Likuma mērķis ir radīt tiesisku pamatu lauksaimniecības attīstībai un noteikt ilglaicīgu lauksaimniecības un lauku attīstības politiku saskaņā ar Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku un kopējo zivsaimniecības politiku.

 
 

Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai.

Aizsargjoslu likums, stājies spēkā 11.03.1997.

Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika.

 
 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika.

 
 

Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika.

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika.

 
 

Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs.

Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", stājies spēkā 07.04.1993.

 
 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Sugu un biotopu aizsardzības likums, stājies spēkā 19.04.2000.

 
 

Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu.

 
 

Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu.

 
 

Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā.

 
 

Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu.

Ķemeru nacionālā parka likums, stājies spēkā 03.07.2001.

 
 

Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Gaujas nacionālā parka likums, stājies spēkā 03.06.2009.

 
 

Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Rāznas nacionālā parka likums, stājies spēkā 01.01.2007.

Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Slīteres nacionālā parka likums, stājies spēkā 19.04.2000.

Moricsalas dabas rezervāta likums, stājies spēkā 19.04.2000.

Krustkalnu dabas rezervāta likums, stājies spēkā 03.06.2009.

Teiču dabas rezervāta likums, stājies spēkā 05.06.2008.

Grīņu dabas rezervāta likums, stājies spēkā 19.04.2000.

Likums "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu", stājies spēkā 13.01.1998.

 
 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.