Medību saimniecības attīstības fonds (MSAF)

Saskaņā ar Medību likuma VI nodaļu, lai attīstītu medību saimniecību, tiek izveidots Medību saimniecības attīstības fonds. Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija. Pirmie projekti tika finansēti 2004.gada nogalē.
Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļus veido:
1)  dotācija no šādiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem:
  • valsts nodeva pilnā apmērā par medību atļauju izsniegšanu un par atļauju izsniegšanu medību trofeju izvešanai no Latvijas,
  • valsts nodeva pilnā apmērā par mednieka apliecību, atļauju ārvalstu medniekiem medīt Latvijas teritorijā un mednieka sezonas karšu izsniegšanu,
  • to zaudējumu atlīdzība, kurus fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot šajā likumā vai citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī atlīdzība par nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību;
2) ziedojumi.
Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izmantojami:
  • medījamo dzīvnieku monitoringam un populāciju papildu aizsardzības pasākumiem;
  • medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;
  • līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās;
  • mednieku izglītošanai.
MSAF sekretariāts:
Jānis Bārs
ZM Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas vecākais referents
tālr.:67027554, fakss: 67027094
Janis.Bars[a]zm.gov.lv
 

RĪKOJUMS
Rīgā
27.03.2014    Nr. 41

Par Medību saimniecības attīstības fonda padomi

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta trešo daļu, 72.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums” 17.punktu un Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” 2., 4., 5. un 6.punktu pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 10.marta vēstuli Nr.3.18-1e/2182, Latvijas Pašvaldību savienības 2014.gada 13.marta vēstuli Nr.0320140840/A679 un Valsts meža dienesta 2014.gada 17.marta vēstuli Nr.VMD1-9/236 par pārstāvja deleģēšanu darbam Medību saimniecības attīstības fonda padomē:

1. Apstiprināt Medību saimniecības attīstības fonda padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs:    Jānis Dūklavs – zemkopības ministrs;
Padomes locekļi:    Arvīds Ozols – Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors, Medību saimniecības attīstības fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks;
    Rita Benta –    Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītāja vietniece;
    Vilnis Bernards–    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais referents;
    Aivars Volfs –    Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
    Andis Krēsliņš –     Valsts meža dienesta ģenerāldirektors.

2. Medību saimniecības attīstības fonda padomes sekretariāta funkciju izpildi uzdot Meža departamentam.
3. Medību saimniecības attīstības fonda padomei savā darbībā ievērot likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
4. Medību saimniecības attīstības fonda padomes personālsastāva darbības laiks ir līdz 2019.gada 15.martam.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2013.gada 10.februāra rīkojumu Nr.29 „Par Medību saimniecības attīstības fonda padomi”.

Ministrs    J.Dūklavs