Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par kartupeļu cieti (AKC)

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām (ALA)

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarē

LAD Skolas auglis

LAD Skolas piens

Ražotāju grupas

Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

Lauku saimniecību modernizācija

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Vienotais platības maksājums (VPM)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Bioloģiskās lauksaimniecība

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Īpašs atbalsts biškopībai

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Sezonas laukstrādnieki

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par vasaras rapsi

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Meža ieaudzēšana

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Risku pārvaldība

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

Maksājums par klimata un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums)

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

Bioloģiskā lauksaimniecība

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei

Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība

Atbalsts biškopības nozares attīstībai

Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sabiedrības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

Atbalsts tirgus veicināšanai

Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Arodapmācības un informācijas pasākumi

Atbalsts atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

Zivju fonda pasākumi

Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm

Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm

Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā

Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana

Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas

Investīcijas akvakultūras uzņēmumos

Sociāli ekonomiskie pasākumi

Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)

Tirdzniecības pasākumi

Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai

Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai

Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem

Kompensācijas zvejniekiem

Sviesta/vājpiena pulvera intervences iepirkums

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana

Galīga zvejas darbību pārtraukšana

Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi

Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, aktivitāte "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana"

Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā

Piena produktu privāta uzglabāšana

Cūkgaļas privātā uzglabāšana

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

Zvejas flotes modernizācija

Atbalsts saglabāšanas pasākumiem

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi

Inovācija

Kontrole un izpilde

Kredītprocentu dzēšana

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Lauksaimniecības datu centrs

Pakalpojuma nosaukums

Jauns ganāmpulks

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

Ganāmpulka datu izmaiņa ganāmpulka reģistrā

Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšana Novietņu reģistrā

Izziņa par ganāmpulku no Ganāmpulku reģistra

Izziņa par dzīvnieku skaitu un novietnes statusu

Identifikācijas līdzekļu pasūtīšana

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija

Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki

Elektroniskie ziņojumi par Individuāli apzīmējamiem lauksaimniecības dzīvniekiem

Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu pēc individuāla pieprasījuma

Primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrācija

Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāts

Apliecības reģistrācija par suni asistentu, suni pavadoni un suni terapeitu

Obligātās svaigpiena paraugu numuru uzlīmes sagatavošana

Dzīvnieku apsēklošanas datu ievade no MA tehniķu iesniegtiem dokumentiem saskaņā ar noslēgto līgumu.

Kļūdaini iesniegtu pārraudzības datu labošana

Latvijas Veterinārārstu biedrība

Pakalpojuma nosaukums

Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta saņemšana

Pārtikas un veterinārais dienests

Pakalpojuma nosaukums

Veterinārās uzraudzības objekta reģistrācija vai atzīšana

Pārtikas uzņēmuma reģistrācija un atzīšana

Fitosanitārā robežkontrole

Pārtikas un pārtikas kontaktmateriālu nekaitīguma robežkontrole

Dzīvnieku pārvadātāja atļauja

Dzīvnieku barības aprites objekta reģistrācija un atzīšana

Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratorijas atzīšana

Izmaiņas reģistrētam uztura bagātinātājam

Zāļu robežkontrole

Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, izvešanai no valsts

Svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšanas robežkontrole atbilstoši kvalitātes un klasifikācijas prasībām

Svaigpiena realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai

Dzīvnieku kapsētas reģistrācija

Atļauja dabīgā minerālūdens izplatīšanai

Atļauja veterinārmedicīniskās prakses iestādēm iegādāties narkotiskās/ psihotropās zāles

Atļauja iegādāties veterinārās zāles tieši no lieltirgotavas

Atļauja dzīvnieku izmantošanai izmēģinājuma procedūrā

Saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu aprites uzņēmuma reģistrācija

Veterināro zāļu reģistrācija

Veterināro zāļu pārreģistrācija

Izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā

Ziņojums par veterināro zāļu izraisītām blakusparādībām

Diētiskās pārtikas reģistrācija

Izplatīšanas atļauja atlikušo veterināro zāļu krājumu realizācijai

Veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikāts

Atzinums par produkta atbilstību veterināro zāļu definīcijai

Atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai un nereģistrēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijā

Speciāla atļauja jeb licence veterinārfarmaceitiskajai darbībai

Apiņu kvalitātes robežkontrole

Dzīvnieku pārvadāšanai paredzētu transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts

Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izvešanai no valsts

Augu sēklas materiāla atbilstības robežkontrole

Uztura bagātinātāju reģistrācija

Jaunās pārtikas sākotnējā novērtējuma ziņojums

Meža reproduktīvā materiāla atbilstības kontrole

Augu aizsardzības līdzekļu atbilstības robežkontrole

Olu realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai

Veterinārā robežkontrole

Produktu sertifikācija nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēja un veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācija

PVD informēšana par pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos

Atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai

Valsts augu aizsardzības dienests

Pakalpojuma nosaukums

Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums

Individuālā atļauja veģetatīvās pavairošanas materiālu un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šie materiāli un sēklas nav iegūti, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi

Informācijas iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem

Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrs

Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrs

Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrs

Fitosanitārais sertifikāts

Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamu organismu noteikšanai

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Atļauja augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai

Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā

Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrs

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām

Atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai

Informācijas iesniegšana par invazīvo augu sugu izplatību

Lēmums par rīcību ar augu aizsardzības līdzekli, kuram beidzies derīguma termiņš

Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

Pavairošanas materiāla atbilstības pārbaude un augu pases un/vai etiķetes lietošanas atļauja

Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācija

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja tā testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei

Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai

Kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitorings

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti

Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība; augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja, augu aizsardzības konsultanta apliecība

Atļauja tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām

Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Mēslošanas līdzekļa un substrāta paziņošana

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Informācijas iesniegšana par ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā

Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude

Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas

Ekskursijas mežā un meža mācību takās, dabas un kultūrvēsturiskajos objektos

Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude

Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu

Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā (tostarp programmēšanas un datu atlasīšanas laiks, datu noformēšana un apstrāde)

Jaunaudžu kopšanas pārbaude

Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai

Mednieka sezonas kartes izsniegšana

Meža inventarizācijas datu reģistrācija

Meža veselības stāvokļa pārbaude pēc personas pieprasījuma

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avota atestācija un reģistrācija Meža valsts reģistrā

Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts

Plantāciju mežu reģistrēšana Meža valsts reģistrā

Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana

Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā (vienai dienai vai līdz 10 dienām vai visu medību sezonu)

Mednieka praktiskais eksāmens šaušanā ar gludstobra medību šaujamieroci

Mednieku praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra -vītņstobra medību šaujamieroci

Atzinuma sagatavošana par mežaudzes bioloģisko vērtību (piemēram, īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinuma sagatavošana par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu)

Medījamo dzīvnieku atkārtota uzskaite vai kontroluzskaite

Medību vadītāju teorētisko zināšanu eksāmens

Meža un meža zemes novērtēšana zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus

Meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļauja

Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai

Iestigotas platības pārbaude pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

Meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrēšana

Valsts meža dienesta sanitārais atzinums

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Pakalpojuma nosaukums

Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā

Izziņa par traktoru un piekabi no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas

Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā

Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle no saraksta

Traktortehnikas vai tās piekabes izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma)

Papildu resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana)

Traktortehnikas vai tās piekabes noņemšana no uzskaites

Atkārtotās valsts tehniskās apskates veikšana traktoriem un lauksaimniecības traktortehnikai

Traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšana

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņa, pamatojoties uz divpusēju iesniegumu

Ikgadējās valsts tehniskās apskates veikšana traktoriem un lauksaimniecības traktortehnikai

Traktortehnikas piekabes ikgadējā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas piekabes atkārtotā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības traktortehniku) ikgadējā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības traktortehniku) atkārtotā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija apķīlātas vai valstij piekritīgas traktortehnikas vai tās piekabes realizācijai

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, kuras pamatā ir akts par juridiskajai personai piederošas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā

Iepriekš nereģistrētas jaunas speciālās traktortehnikas reģistrācija

Iepriekš nereģistrētas jaunas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija (izņemot speciālo traktortehniku)

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija uz tiesas sprieduma pamata

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija saistībā ar mantojumu

Iepriekš ārvalstī reģistrētas vai lietotas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, ja traktortehnika vai piekabe vairs nav kopīpašums

Tirdzniecības uzņēmumā iegādātas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija uz līguma pamata

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, ja juridiskā persona tiek reorganizēta

Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme

Traktortehnikas vai tās piekabes krāsas maiņas reģistrācija

Komersanta pamatkapitālā ieguldītās traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija

Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu maiņas reģistrācija

Traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numura maiņas reģistrācija

Traktortehnikas vadītāja apliecības saņemšana, iegūstot attiecīgu traktortehnikas vadītāja kategoriju (eksternātā)

Traktortehnikas vadītāja apliecības saņemšana, iegūstot attiecīgu traktortehnikas vadītāja kategoriju (beidzot licenzētus kursus)

Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa

Traktortehnikas reģistrācijas apliecības maiņa

Valsts reģistrācijas numura zīmes saņemšana nozaudētas, nozagtas vai bojātas zīmes gadījumā

Sērijveida traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves reģistrācija

Individuālas traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves reģistrācija

Valsts reģistrācijas numura zīmes maiņa

VTUA nodaļas K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" ekspozīcijas apskate

VTUA nodaļas Latvijas Lauksaimniecības muzeja "Kalēji" ekspozīcijas apskate

Dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda inzomāšana (24h)

Dīzeļdegvielas sūkņa regulēšana

Traktortehnikas motora izmešu mērījums

Dīzeļmotora sprauslu pārbaude un regulēšana

Riteņtraktora tehniskā ekspertīze

Traktortehnikas motora jaudas mērījums

Traktora motora jaudas mērījums vienā vietā vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai

Traktortehnikas motora diagnostika (izmešu un jaudas mērījumi)

Kāpurķēžu traktora tehniskā ekspertīze

Traktora (ar iekārtu) tehniskā ekspertīze

Traktortehnikas piekabes tehniskā ekspertīze