Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 43.02
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju, īstenojot šādu konkrētu mērķi: ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs