Kredītprocentu dzēšana

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.28
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumu mērķis ir nodrošināt lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politikas jomu.