Atzinuma sagatavošana par mežaudzes bioloģisko vērtību (piemēram, īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinuma sagatavošana par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu)

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 005
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Izvērtēt īpaši aizsargājamos meža iecirkņus un veidot mikroliegumus meža zemēs