Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 017
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Medību likuma 22. pants: Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem. MK noteikumu Nr. 449"Valsts meža dienesta nolikuma" 4.8. punkts: Valsts meža dienests atbilstoši kompetencei novērtē medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli un reģistrē medību iecirkņus.