Zvejas kvotu nodošanas, pieņemšanas vai apmaiņas saskaņošana

  • Pakalpojuma kods:
    ZM 005
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Zemkopības ministrija
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki iesniedz ZM iesniegumu (savstarpēju vienošanos) par zvejas limita apmaiņu vai nodošanu otram nomniekam. ZM 30 dienu laikā sagatavo attiecīgu lēmumu un nepieciešamos grozījumus rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā. http://likumi.lv/doc.php?id=196472