Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām (ALA)

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarē

LAD Skolas auglis

LAD Skolas piens

Ražotāju grupas

Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

Lauku saimniecību modernizācija

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Vienotais platības maksājums (VPM)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Bioloģiskās lauksaimniecība

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Īpašs atbalsts biškopībai

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Sezonas laukstrādnieki

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par vasaras rapsi

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Meža ieaudzēšana

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Risku pārvaldība

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

Maksājums par klimata un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums)

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

Bioloģiskā lauksaimniecība

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā