Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS)

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

LAD Skolas auglis

Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Vienotais platības maksājums (VPM)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Atbalsts biškopības nacionālajai programmai

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Sezonas laukstrādnieki

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Riska pārvaldība

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums)

Meža ieaudzēšana

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Sadarbības pasākumi

Kultūraugu mēslošanas plāns

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā