Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Vienotais platības maksājums (VPM)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Atbalsts biškopības nacionālajai programmai

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Sezonas laukstrādnieki

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Riska pārvaldība

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums)

Meža ieaudzēšana

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Sadarbības pasākumi

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Kultūraugu mēslošanas plāns

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā