Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS)

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs

Atbalsts biškopības nozarei

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Vienotais platības maksājums (VPM)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (BLAJ)

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Atbalsts biškopības nacionālajai programmai

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Meža ieaudzēšana

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Riska pārvaldība

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums)

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus (SVIN)

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Sadarbības pasākumi

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes (BLAV)

Kultūraugu mēslošanas plāns

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā