Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos””.

Saskaņā ar grozījumiem Zvejniecības likumā - Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes darbības izbeigšanos – grozījumi noteikumos paredz, ka attiecīgajos noteikumu punktos Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde tiek aizstāta ar  valsts aģentūru „Latvijas Zivju resursu aģentūra”, vienlaikus svītrojot arī Valsts zivsaimniecības pārvaldes funkcijas, kas saistītas ar zvejas limitu noteikšanu.

Līdz ar likuma izmaiņām precizētas arī pašvaldības funkcijas valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanas organizēšanā un privāto zvejas tiesību izmantošanas pārzināšanā ūdeņos, kas atrodas pašvaldību administratīvajā teritorijā vai piekļaujas pie tās.

Noteikumu projekts nosaka, ka Valsts zivsaimniecības pārvaldes izdotie apstiprinājumi zvejas kuģa iegādei (būvei, pārbūvei) vai zvejas kuģa dzinēja nomaiņai nezaudē spēku arī pēc tam, kad būs stājušies spēkā noteikumu projekta grozījumi par to, ka šādu apstiprinājumu izsniedz valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”, nevis Valsts zivsaimniecības pārvalde, kā arī precizēti nosacījumi kuģu nomaiņas vai pārbūves saskaņošanai, ja tiek palielināta kuģa tonnāža vai dzinēja jauda.

Izmaiņas paredz, ka piekrastē ap Ventas grīvas rajonu tiek atcelts papildu zvejas ierobežojums un īpašs regulējums zvejai ar zivju tīkliem 3000 metru rādiusā pavasara un rudens periodā, jo no zivju aizsardzības un ostas drošas darbības viedokļa ir pietiekams ierobežojums 2000 metru rādiusā visu gadu.

Noteikumos precizēts  piekrastes ūdeņu daļas formulējums – no krasta līdz 20 m dziļumam, izslēdzot seklākas ūdeņu daļas (sēkļus), kas  var atrasties arī ļoti tālu no krasta līnijas un  vairs nav saistāmi ar piekrasti.


Tāpat noteikumu projekts nosaka ostas Latvijas Republikas teritorijā, kurās atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem atļauts izkraut noteiktu sugu zivis  noteiktā apjomā vai nešķirotas nozvejas.


Izmaiņas stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    26.05.2009