Jūnijā turpināsies pieteikšanās valsts un ES atbalstam lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības pasākumos

Lauku atbalsta dienests (LAD) jūnijā turpinās pieņemt lauksaimnieku iesniegumus vairākos valsts atbalsta un Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumos, kā arī Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumos.

Vēl vienu nedēļu, tas ir, līdz 1.jūnijam, subsīdiju programmas ietvaros iesniegumus valsts atbalsta saņemšanai pieņems no lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar augļu un dārzeņu integrēto audzēšanu, par reāli apsētajām un apstādītajām kultūraugu platībām atbilstoši 2006. un 2007.gadā noslēgtajiem līgumiem un Lauku atbalsta dienestā deklarētajām platībām.

Savukārt, lai kļūtu par lauksaimniecības risku fonda dalībnieku un saņemtu kompensāciju par nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītiem zaudējumiem, lauksaimniekiem līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz iesniegums iemaksu veikšanai fondā par visām vasarāju sējumu, laukaugu, dārzeņu un kartupeļu platībām, par kurām tas ir tiesīgs saņemt vienoto platības maksājumu un kuras pieteiktas vienotajam platības maksājumam.

Līdz 18.jūnijam LAD turpinās pieņemt projektu iesniegumus no lauksaimniekiem Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumaLauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” 2.kārtā.

Tāpat līdz 30.jūnijam turpinās trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”.

No šā gada 1.jūnija līdz 1.jūlijam LAD pieņems projektu iesniegumus šādos Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumos: pasākuma „Lauku saimniecību modernizācijasestajā kārtā ar pieejamo publisko finansējumu 21 559 796 latu; pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” septītajā kārtā ar pieejamo publisko finansējumu 5 000 000 latu; pasākuma „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” trešajā kārtā ar pieejamo publisko finansējumu 1 500 000 latu; pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” piektajā kārtā ar pieejamo publisko finansējumu 3 000 000 latu.

Šā gada 19.jūnijā sāksies projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumā „Ražotāju grupas” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 2. septembra noteikumiem Nr.716 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas. Kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums noteikts 100 000 latu apmērā. Projektu iesniegumus šajā pasākumā pieņems vienu mēnesi - līdz 19.jūlijam.

Savukârt lîdz pat 2010. gada 23.martam LAD turpina pieòemt projektu iesniegumus Rîcîbas programmas Eiropas Zivsaimniecîbas fonda atbalsta ievieðanai Latvijâ 2007.-2013.gadam pasâkumâ „Jaunu noieta tirgu sekmçðana un reklâmas kampaòas”. Projektu iesniegumus ðajâ pasâkumâ pieòem visu gadu un apkopo kârtâs, kuras noslçdz katra mçneða piecpadsmitajâ datumâ.

Plaðâka informâcija par valsts un ES atbalsta pasâkumiem un atbilstoðajiem normatîvajiem aktiem atrodama ZM interneta mâjas lapas www.zm.gov.lv sadaïâ „Valsts un ES atbalsts” un LAD interneta mâjas lapas www.lad.gov.lv sadaïâ „ES atbalsts”.

Informâciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecîbu nodaïas

vadîtâjas vietniece

tâlrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    25.05.2009