Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā

Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude

Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas

Ekskursijas mežā un meža mācību takās, dabas un kultūrvēsturiskajos objektos

Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude

Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu

Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā (tostarp programmēšanas un datu atlasīšanas laiks, datu noformēšana un apstrāde)

Jaunaudžu kopšanas pārbaude

Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai

Mednieka sezonas kartes izsniegšana

Meža inventarizācijas datu reģistrācija

Meža veselības stāvokļa pārbaude pēc personas pieprasījuma

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avota atestācija un reģistrācija Meža valsts reģistrā

Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts

Plantāciju mežu reģistrēšana Meža valsts reģistrā

Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana

Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā (vienai dienai vai līdz 10 dienām vai visu medību sezonu)

Mednieka praktiskais eksāmens šaušanā ar gludstobra medību šaujamieroci

Mednieku praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra -vītņstobra medību šaujamieroci

Atzinuma sagatavošana par mežaudzes bioloģisko vērtību (piemēram, īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinuma sagatavošana par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu)

Medījamo dzīvnieku atkārtota uzskaite vai kontroluzskaite

Medību vadītāju teorētisko zināšanu eksāmens

Meža un meža zemes novērtēšana zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus

Meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļauja

Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai

Iestigotas platības pārbaude pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

Meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrēšana

Valsts meža dienesta sanitārais atzinums

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe