MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 3. marta noteikumos Nr. 116 „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 3. marta noteikumos Nr. 116 „Noteikumi par zvejas un...

Publicēts: 17.03.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr.127 “Epizootiju uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība""

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr.127 “Epizootiju uzliesmojuma un draudu...

Publicēts: 16.03.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumos Nr.145 “Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumos Nr.145 “Noteikumi par veterinārajām...

Publicēts: 16.03.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr.127 “Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija (..)""

Saņemto komentāru skaits (18)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr.127 “Noteikumi par ziņojamām,...

Publicēts: 16.03.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to...

Publicēts: 10.03.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229  „Noteikumi par šķirnes...

Publicēts: 09.03.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par īpaši...

Publicēts: 09.03.2017

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu "Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums...

Publicēts: 02.03.2017

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 28.02.2017

MK noteikumu proj. "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un (..)”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 “Noteikumi par Profesiju...

Publicēts: 27.02.2017

MK noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas...

Publicēts: 27.02.2017

MK noteikuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 623 “Meliorācijas kadastra noteikumi”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 623 “Meliorācijas kadastra noteikumi”...

Publicēts: 27.02.2017