Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2013/20_ERAF
 • Publicēts:
  18.10.2013
 • Pieteikuma termiņš
  29.10.2013 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcijas tehniskā projekta izgatavošana un autoruzraudzība

 • Līgumcena:
  EUR 33181,37 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  06.11.2013
 • Piegādātājs:
  SIA „Geo Consultants”
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:

LR Zemkopības ministrija, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981. Reģ.Nr. 90000064161
 

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir Dienvidaustrumu dambja, pik. 00/00—125/20 Nagļu pagastā Rēzeknes novadā un Barkavas pagastā Madonas novadā rekonstrukcijas tehniskā projekta izgatavošana un autoruzraudzība.

CPV kodi:

71320000-7 – Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi;

71248000-8 - Projekta un dokumentācijas uzraudzība.

Pakalpojuma izpildes vieta:

Nagļu pagastā Rēzeknes novadā un Barkavas pagastā Madonas novadā.

Līguma termiņš:

Tehniskā projekta izgatavošanai - 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas t.i. līdz 2014.gada 28.martam.

Tehniskā projekta realizācijas autoruzraudzībai - objekta nodošana ekspluatācijā (plānotais termiņš 2014.gada jūnijs - 2015.gada jūnijs).

Iepirkums tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālas attīstības fonda  projekta „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija”,  vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.5.2/12/APIA/CFLA/001/002.