Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2014/12_ERAF
 • Publicēts:
  13.06.2014
 • Pieteikuma termiņš
  28.07.2014 10:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Būvdarbi projekta „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija" ietvaros saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu.

  45247210-5 Dambja būvdarbi.

 • Līgumcena:
  EUR 1291545,98 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  08.08.2014
 • Piegādātājs:
  SIA „Riga-rent”
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:

LR Zemkopības ministrija, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981. Reģ.Nr. 90000064161

Paredzamais līguma izpildes laiks:

Plānotie būvdarbi tiks īstenoti zemes vienībā ar kadastra Nr.70440100006 un Nr.78740010016.
Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2014.gada 15.jūlijam plkst.10:00, termiņš pagarināts līdz 2014.gada 28. jūlijam plkst. 10:00 Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā, 1008. kabinetā (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:00).

Kontaktpersonas:

Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Zeme, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv vai Zane.Zeme@zm.gov.lv


Skaidrojums  Nr. 1

Atklāta konkursa „Būvdarbi projekta „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija” ietvaros” (ID Nr. ZM/2014/12_ERAF) nolikuma 9.punkta „Iesniedzamie dokumenti” 9.2.4. apakšpunktā  ieviesusies drukas kļūda.

Komisija precizē 9.2.4. apakšpunktu:

„9.2.4. Bankas izsniegta izziņa par finanšu līdzekļu EUR 250 000 apjomā pieejamību Pretendenta bankas kontā, kas apliecina Pretendenta atbilstību 8.2.3. punktā noteiktajām prasībām.”

Atbilde uz Ieinteresētā Pretendenta jautājumu


Skaidrojums Nr.2

Zemkopības ministrijas ar 13.05.2014. rīkojumu Nr.70 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” izveidotā iepirkuma komisija ir saņēmusi Pretendenta jautājumu par atklāta konkursa „Būvdarbi projekta „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija" ietvaros” (ID Nr. ZM/2014/12_ERAF) nolikuma nosacījumu precizēšanu. Iepirkuma komisija sniedz šādu skaidrojumu:

Jautājums:    Lūdzam sniegt skaidrojumu par atklāta konkursa „Būvdarbi projekta „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija" ietvaros” (ID Nr. ZM/2014/12_ERAF) nolikuma 8.3.1 un 8.3.2 noteikto prasību izpildi, konkrēti, vai 8.3.1punktā noteikto prasību izpilde var tikt aizvietota ar 8.3.2.punktā noteikto prasību izpildi, vai arī nolikums nosaka vienlaicīgi abu prasību – gan 8.3.1, gan 8.3.2 punktā noteikto prasību – izpildi.

Iepirkuma komisijas skaidrojums: Nē, atklāta konkursa „Būvdarbi projekta „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija" ietvaros” (ID Nr. ZM/2014/12_ERAF) 8.3.1. punktā noteikto prasību izpilde nevar tikt aizvietota ar 8.3.2. punktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumos ir jāizpilda gan 8.3.1., gan 8.3.2. punktā noteiktās prasības, jo 8.3.1. punktā noteiktas prasības paša pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, savukārt 8.3.2. punktā noteiktas prasības pretendenta piesaistītajiem galvenajiem speciālistiem.

 

Skaidrojums Nr.3

Iepirkuma komisija sniedz šādu skaidrojumu uz Pretendenta jautājumu par atklāta konkursa „Būvdarbi projekta „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija" ietvaros” (ID Nr. ZM/2014/12_ERAF) nolikuma prasību:
Jautājums:    Lūdzam sniegt skaidrojumu par atklāta konkursa nolikuma punktā Nr.8.3.1. c. prasību: Par attiecīgo līguma realizāciju ir pievienotas aktu kopijas par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”.
 Vai nolikuma prasība tiks izpildīta ja, par attiecīgo līguma realizāciju ir pievienotas aktu kopijas par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā veikti darbi”.

Iepirkuma komisijas skaidrojums: Jā, nolikuma 8.3.1. c apakšpunkta prasība tiks izpildīta, ja par upes hidrotehniskās būves - aizsargdambju rekonstrukcijas vai jaunbūves būvdarbu līgumu realizāciju ir iesniegtas aktu kopijas par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā veikti nolikuma 8.3.1. apakšpunktā noteiktie darbi.

 

 

Skaidrojums Nr.4

Iepirkuma komisija sniedz šādus skaidrojumus uz Pretendenta jautājumiem par atklāta konkursa „Būvdarbi projekta „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija" ietvaros” (ID Nr. ZM/2014/12_ERAF) nolikumu un līguma projektu:
1. Jautājums:    Pamatojoties uz Civillikuma 1587.pantu, Pasūtītājam ir jāizpilda apsolītais, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no īguma. Lūdzam izslēgt līguma projekta 2.8.punktu.
Iepirkuma komisijas skaidrojums: Līgumā minētais nosacījums iekļauts pamatojoties uz Civillikuma 1589. panta: „Vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta” kā arī pamatojoties uz faktu, ka Pasūtītājs ir valsts institūcija. Papildus Pasūtītājs apliecina, ka iespēju robežās veiks visus līgumā noteiktos maksājumus savlaicīgi.

2. Jautājums:    Lūdzam papildināt līguma projekta 3.1.punktu nosakot, ka Būvuzņēmējs apņemas uzsākt darbus pēc Pasūtītāja izsniegtās būvatļaujas saņemšanas.
Iepirkuma komisijas skaidrojums: Ņemot vērā faktu, ka minētajā punktā ir atsauce uz Darbu izpildes grafiku, šī prasība saskaņā ar Pretendentu piedāvājumiem ir iekļaujama Darbu izpildes grafikā.

3. Jautājums: Lūdzam papildināt līguma projekta 5.1.4.punktu nosakot, ka Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt Būvuzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus.
Iepirkuma komisijas skaidrojums: Darbu pieņemšanas un apmaksas kārtība ir iekļauta Līguma 3. (tai skaitā 3.3.-3.8.apakšpunktos) un 2. sadaļā (tai skaitā 2.4. -2.5. apakšpunktos).

4. Jautājums: Lūdzam precizēt līguma projekta 7.1.punktu nosakot, ka Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, kā arī ieturēt to no Būvuzņēmēja kārtējā maksājuma.
Iepirkuma komisijas skaidrojums: Līguma 7.1. punktā ir noteikts, ka „Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, kā arī ieturēt to no līguma saistību izpildes nodrošinājuma.” Šī prasība saistīta ar 7.1.1.apakšpunkta nosacījumiem un iestāšanās gadījumu.

5. Jautājums: Lūdzam precizēt līguma projekta 8.5.punktu un aizstāt vārdu frāzi „saistību izpildi” ar „saistību neizpildi”.
Iepirkuma komisijas skaidrojums: Minētajā punktā prasības attiecināmas uz Pasūtītāja saistību izpildi, nevis Būvuzņēmēja saistību izpildi.

6. Jautājums: Lūdzam papildināt līguma projekta 8.nodaļu ar jaunu punktu:
„Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt šo līgumu, ja Pasūtītājs kavē samaksas veikšanu Būvuzņēmējam vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām un šo saistību neizpildi Pasūtītājs nav novērsis arī 5 (piecu) dienu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas no Būvuzņēmēja”.
Iepirkuma komisijas skaidrojums: Skatīt Iepirkuma komisijas atbildi uz 1. jautājumu.

7. Jautājums: Pretendentam ir ilgstoša pieredze upes hidrotehniskās būves- aizsargdambju remontdarbu veikšanā, bet konkrētajos līgumos nebija nepieciešams pirms darbu uzsākšanas izņemt būvatļauju attiecīgās pašvaldības būvvaldē un līdz ar to arī nodot objektu ekspluatācijai būvvaldē. Veiktos darbus apliecina darbu nodošanas – pieņemšanas akti, kas parakstīti starp Pasūtītāju un Izpildītāju, taču nav sastādīti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” 4.pielikumam. Vai Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu konkursa nolikumam? Pieņemšanas – nodošanas aktu paraugu pievienojam pielikumā.
Iepirkuma komisijas skaidrojums: Ja Pretendents sniegs skaidrojumu atbilstoši kādiem normatīvajiem aktiem hidrotehniskās būves – aizsargdambja remontdarbi veikti un šie būvdarbi pieņemti ekspluatācijā (tai skaitā skaidrojums par būvvaldes iesaisti/neiesaisti) un tas ir atbilstoši normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā, tad šāda pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu.