Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2014/3
 • Publicēts:
  04.02.2014
 • Pieteikuma termiņš
  19.03.2014 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Lauku atbalsta dienesta kā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda maksājumu iestādes ikgadējā sertifikācija

 • Līgumcena:
  EUR 218440.00 EUR bez PVN
 • Lēmuma datums:
  19.05.2014
 • Piegādātājs:
  personu apvienība: KPMG Baltics SIA (reģ.nr.40003235171) un KPMG Advisory Ltd (reģ.nr.01-09-698768)
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Iepirkuma priekšmeta pamata CPV kods:

79132000-8 (sertificēšanas pakalpojumi)

Lauku atbalsta dienesta kā ELFLA un ELGF maksājumu iestādes ikgadējā sertifikācija par 2014., 2015., 2016. un 2017.finanšu gadu.

Papildus pakalpojums:

Veikt pārbaudi par Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam slēgšanu.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam un tā pielikumiem, kuri ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, un citiem iepirkuma procedūras dokumentiem Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”. Piegādātājs ar nolikumu līdz 1.8.1.punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties uz vietas Pasūtītāja telpās darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981 pie 1.1.4. punktā minētās kontaktpersonas.

Līguma izpildes vieta:

Latvijas Republikas teritorija