Nosaka aprēķina kārtību ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas

Otrdien, 25. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Izmaiņas noteikumos izstrādātas saskaņā ar grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.

 

Izmaiņas noteikumos paredz kārtību, kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas, un precizēta informācija, kas jāiesniedz pašvaldību komisijai par darījumu ar lauksaimniecības zemi. Izmaiņas noteikumos nosaka arī kārtību, kādā citu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas rezidenti var iesniegt pierādījumus par lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumiem. Tāpat noteikts, ka attiecīgās pašvaldības komisija pārbauda, vai ir ievēroti likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” nosacījumi.

 

Jau ziņots, ka saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” nosacījumiem, lai iegūtu īpašumā lauksaimniecības zemi, ir jāpierāda likumā noteiktie nosacījumi, tostarp atsevišķos gadījumos, ka pēdējos trīs gadus pēc kārtas ir gūti lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumi un tie veido vismaz trešo daļu no kopējiem ieņēmumiem. 

 

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz, ka zemes īpašniekiem, kuri zemes dzīļu izmantošanai paredzēto zemi neizmanto vai nevar izmantot šim nolūkam, netiks piemērota administratīvā atbildība. Lēmums pieņemts, ņemot vērā to, ka līdz vizuāli konstatējamai derīgo izrakteņu ieguvei dabā var paiet vairāki gadi, jo zemes dzīļu izmantošana var ietvert vairākus posmus, tostarp ģeoloģisko izpēti, ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu, derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādi, derīgo izrakteņu ieguvi. Turklāt ir jāņem vērā situācija, ka zemes dzīļu izmantošanai paredzētā zeme var netikt izmantota šim nolūkam, ja tirgū nav pieprasījuma pēc būvmateriāliem un līdz ar to attiecīgā saimnieciskā darbība nav rentabla.

 

Tāpat jau šobrīd Zemes pārvaldības likums nosaka, ka zemi izmanto atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajai vai likumīgi uzsāktajai teritorijas izmantošanai un īpašniekam līdz derīgo izrakteņu ieguvei secīgi jānodrošina lauksaimniecības zemes pašreizējā saimnieciskā izmantošana.

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 748 „Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” pieejama MK mājaslapā.

 

______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    25.08.2015