Varēs pieteikties atbalstam pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2015. gada 28. septembra līdz 2015. gada 27. oktobrim tiks pieņemti projektu iesniegumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta saņemšanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 8 000 000 eiro.

 

Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Uz atbalstu pasākuma ietvaros var pretendēt Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīti zvejas produktu apstrādes uzņēmumi. Tāpat uz atbalstu var pretendēt PVD reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, esoši komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināti komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kuru pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies. Pasākumā atbalstu nepiešķirs pretendentam, kas nav sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums. Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

 

Projektu iesniegumi atbalsta saņemšanai gatavojami saskaņā ar 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” un 2015. gada 11. augusta MK noteikumiem Nr. 458 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde””. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD mājaslapā www.lad.gov.lv. Plašāka informācija par pasākumu un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem pieejama ZM mājaslapā www.zm.gov.lv sadaļā Zivsaimniecība.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas centos vai LAD klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 67027235). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv. 

 

______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    27.08.2015