Dažāda informācija par ES lietu jautājumiem

Ministrijas iekšējie normatīvie akti par ES koordinācijas jautājumiem

 

Kārtība, kādā Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs notiek Eiropas Savienības jautājumu koordinācija, dokumentu aprite un ceļa, viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu atmaksa, atbildīgajām amatpersonām dodoties uz ES Ministru padomes vai ES Padomes darba grupu sanāksmēm  un 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums; 6.pielikums; 7.pielikums.

 

Zemkopības ministrijas ES lietu koordinatori (Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta ierēdņi, kas koordinē ES dokumentu apriti, obligāto instrukciju un nacionālo pozīciju sagatavošanu Latvijas pārstāvju dalībai ES institūciju sanāksmēs Zemkopības ministrijas kompetences jomās. Koordinē citu ministriju izstrādāto pozīciju un instrukciju saskaņošanu):
 

Iveta Baļčūne - uzrauga ES lietu koordinatoru darbu Zemkopības ministrijā un Latvijas interešu pārstāvēšanu ES institūcijās, kā arī nacionālo pozīciju un instrukciju izstrādi.
 

Kristīne Prancāne – nodrošina sagatavošanos ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēm un ES Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmēm ZM kompetences jomās.
 

Iluta Stepanova - koordinē Zemkopības ministrijas kompetencē esošo ES direktīvu pārņemšanu nacionālajā likumdošanā.

 

Linda Apenīte - nodrošina sagatavošanos ES Padomes Īpašās lauksaimniecības komitejas sanāksmēm.
 

Zemkopības ministrijas nozares padomnieki Briselē pārstāv Latvijas Republikas intereses ES institūcijās:
 

Aivars Lapiņš – Zemkopības ministrijas ES lietu nodaļas vadītājas vietnieks - nozares padomnieks, Latvijas pārstāvis ES Padomes Īpašajā lauksaimniecības komitejā (atbild par lauku attīstības un ar šo jomu saistītiem finanšu un nodokļu jautājumiem, kā arī lauksaimniecības jautājumiem).
 

Dace Arāja - Zemkopības ministrijas nozares padomniece (atbild par lauksaimniecības jautājumiem).
 

Ģirts Stenders - Zemkopības ministrijas nozares padomnieks (atbild par veterinārajiem, fitosanitārajiem un pārtikas kontroles jautājumiem).
 

Atis Rektiņš - Zemkopības ministrijas nozares padomnieks (atbild par zivsaimniecības un mežsaimniecības jomas jautājumiem).
 

Olga Orlova - Zemkopības ministrijas nozares padomniece (atbild par pārtikas drošības, ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas aprites un augu aizsardzības jautājumiem).