Kapitālsabiedrības

Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība Zemkopības ministrijā

 

Informācija par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomes locekļu amata kandidātu atlases procesu uz 26.07.2016.

 

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Zemkopības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja uz 27.07.2016.

akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”

Firma: akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”

Juridiskā adrese: Vaiņodes 1, Rīga, LV –1004, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr.: 67610015, 67602075, fakss 67805430, lvm[a]lvm.lv, www.lvm.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 270 270 640

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Valsts līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis: īstenot valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai skaitā valsts meža īpašuma, ilgtspējīgu (ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu, sociāli atbildīgu) apsaimniekošanu un tam nepieciešamās infrastruktūras, pakalpojumu un zināšanu attīstību.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols

Gada pārskati:

2015

Dividendes: Valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas 67 908 419 EUR

Ar Ministru kabineta 28.06.2016. rīkojumu Nr.368 "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži"" dividendēm akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" noteikta dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2015. pārskata gadu 88.72 procentu apjomā (52 614 921 EUR) no akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" pārskata gada peļņas, kā arī atļauts dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2015. pārskata gadu 52 614 921 EUR apmērā iemaksāt Valsts kasē līdz 2016.gada 15.jūlijam - EUR 35 000 000; līdz 2016.gada 20.decembrim - EUR 17 614 921.

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 128 837 546 EUR

Citas ziņas:

SIA „Jaunmoku pils”: ir AS „Latvijas valsts meži” meitas uzņēmums, apmaksātais pamatkapitāls veido EUR 1 620 936. Akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” pieder 100%  kapitāla daļu.

Ar Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta lēmumu (prot. Nr.45 40.§) nolemts: ievērojot valsts intereses un pamatojoties uz Meža likuma 4.panta otro daļu, saglabāt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jaunmoku pils" akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" meitas uzņēmuma statusā.

SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” AS „Latvijas valsts meži” līdzdalība  sastāda 40%, jeb pieder kapitāla daļas EUR 566 872

AS „Latvijas valsts meži” ir AS „Latvijas Finieris” akciju daļu turētāja ar tiesībām palielināt līdzdalību līdz 10% saskaņā  2011.gada 26.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.265 un  Ministru kabineta  2012.gada 15.augusta rīkojumu Nr. 393 „Par līdzdalības palielināšanu””. AS „Latvijas valsts meži” akciju daļa sastāda EUR 412 641 (LVL 290 000) (jeb 0,94% no apmaksātā pamatkapitāla)

Ar Ministru kabineta 2016.gada 23.marta rīkojumu Nr.227 "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"" nolemts saglabāt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"", ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"" lielo nozīmi Latvijas meža politikas īstenošanā un meža un saistīto nozaru attīstībā, kā arī ieguldījumu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējā stratēģiskā mērķa īstenošanā.

 

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV –1981, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr.67027587, fakss 67027190, info[a]zmni.lv, www.zmni.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 3 422 006, 70

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Vispārējais stratēģiskais mērķis: īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgu valsts īpašumu – meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju – un meliorācijas kadastra uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes resursu ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Zemkopības ministrijas valsts sekretāres vietnieks Jānis Šnore

Gada pārskati:

2015

Dividendes: valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas 12 654 EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 2 312 447 EUR

Citas ziņas: Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra sēdē (prot. Nr. 3  28.§)  nolemts atbalstīt valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un saglabāt tās pašreizējo juridisko statusu – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību.


valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Meliorprojekts”

Firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Meliorprojekts”

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV –1039, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr.67551620, 67552287, fakss 67551660, meliorproj[a]meliorprojekts.lv, www.meliorprojekts.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 115 691

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Vispārējais stratēģiskais mērķis: sekmēt dabas kapitāla saglabāšanu, palielināšanu un ilgtspējīgu izmantošanu un pret klimata pārmaiņām noturīgas ekonomikas atbalstīšanu, tirgus nepilnības apstākļos nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstošus izpētes un projektēšanas pakalpojumus meliorācijas un plūdu risku pārvaldības jomā.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols

Gada pārskati:

2015

Dividendes: valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas 5 168 EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 181 344 EUR

Citas ziņas: Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra sēdē (prot. Nr. 4 35.§) nolemts, ka valsts saglabā līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" un  līdz 2019.gada 30.decembrim atkārtoti iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts".

 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV – 3018, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr. +371 63050220, fakss +37163022264, admin[a]llkc.lv, www.llkc.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 139 326

Valsts līdzdalības apmērs: 99,32%, jeb 1 131 580 kapitāldaļas

Valsts līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumiem

Vispārējais stratēģiskais mērķis - sniegt lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem konsultācijas un pakalpojumus saistībā ar nozares ražošanas procesu, grāmatvedību un biznesa plānošanu, veicināt lauku un zivsaimniecības attīstību, sekmējot uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti, kā arī, veicot pētījumus, izglītot un informēt sabiedrību un atbalstīt inovācijas lauku attītībā un zivsaimniecībā.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone

Gada pārskati:

2015

Dividendes: valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas 4 898 EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 3 739 600 EUR

Citas ziņas: Ministru kabinets 2016.gada 21.jūnijā nolēma (prot. Nr.30 44.§): ievērojot informatīvajā ziņojumā sniegto vērtējumu, atbalstīt valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvuijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", saglabāt tās pašreizējo juridisko statusu ar 99.32 procentiem valsts kapitāldaļu.

 

akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum”

Firma: akciju sabiedrība „ Attīstības finanšu institūcija Altum”

Juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV – 1050, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr.: 67774010, fakss: 67820143, e-pasts altum[a]altum.lv , www.altum.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 204 862 333

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

30 %, jeb 61 458 700 akciju turētāja pārstāvis: Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua

Citas ziņas: saskaņā ar akcionāru reģistru 40 %, jeb 81 944 933 akciju turētājs ir Finanšu ministrija un 30 %, jeb 61 458 700 akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija

 

Informāciju sagatavoja:
Budžeta un finanšu departamenta Valsts īpašumu nodaļas vadītājs P.Lībietis
tālr. Nr.29156240, e-pasts: peteris.libietis[a]zm.gov.lv