Nevalstisko organizāciju un sabiedrības partneru iesaiste nacionālo pozīciju sagatavošanā

Eiropas Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem, interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

 

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi tos dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Zemkopības ministrija aicina nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas intereses lauksaimniecības jomā.

 

Pozīcijas izstrādes stadijā

 

Pozīcija par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz 2017. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013
 

Pozīcija tiks sagatavota līdz 2017. gada 28. aprīlim.
 

Pozīcijas sagatavotāja: Zane Ķīkule, Zemkopības ministrijas Budžeta un finanšu departamenta Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļas vecākā referente, Zane.Kikule@zm.gov.lv; t. 67027507
 

Dokuments pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490880955476&uri=COM:2017:150:FIN

 

Pozīcija par Priekšlikumu Padomes Lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 3. protokolā par produktiem, kas minēti līguma 8. panta 3. punkta b) apakšpunktā
 

Pozīcija tiks sagatavota līdz 2017. gada 9. maijam.
 

Pozīcijas sagatavotājs: Kārlis Lūks, Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vecākais referents, Karlis.Luks@zm.gov.lv; t. 67027325
 

Dokuments pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490780917260&uri=COM:2017:153:FIN

 
Pozīcija par Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei
par alkoholisko dzērienu obligāto marķēšanu attiecībā uz sastāvdaļu sarakstu un paziņojumu par uzturvērtību (COM/2017/058 final)

 

Pozīcija par ziņojumu tiks sagatavota līdz 2017. gada 20. maijam.
 

Pozīcijas sagatavotāja: Gunta Evardsone, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vadītāja vietniece, Gunta.Evardsone@zm.gov.lv; t. 67027629
 

Dokuments pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1489474389331&uri=COM:2017:58:FIN