Nevalstisko organizāciju un sabiedrības partneru iesaiste nacionālo pozīciju sagatavošanā

Eiropas Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem, interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

 

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi tos dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Zemkopības ministrija aicina nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas intereses lauksaimniecības jomā.

 

Pozīcijas izstrādes stadijā

 

Pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku

 

Pozīcija tiks sagatavota līdz 2017. gada 8. septembrim

 

Pozīcijas sagatavotāja: Santa Jansone, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja vietniece, Santa.Jansone@zm.gov.lv; t. 67027533

 

Dokuments pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0424