Nevalstisko organizāciju un sabiedrības partneru iesaiste nacionālo pozīciju sagatavošanā

Eiropas Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem, interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

 

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi tos dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Zemkopības ministrija aicina nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas intereses lauksaimniecības jomā.

 

 

Pozīcijas izstrādes stadijā

 

COM numurs: COM(2019)104

 
Nosaukums: Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijā, un ar ko atceļ Lēmumu 9451/1/14 REV 1
 

Ar dokumentu var iepazīties: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1547536916236&uri=COM:2019:104:FIN 
 

Par pozīcijas izstrādi atbildīgais: Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītājas vietniece Santa Jansone, Santa.Jansone[a]zm.gov.lv, tel. 67027533.

Pozīcija tiks izstrādāta līdz 22.03.2019.