Ministrijas apbalvojumi

Zemkopības ministrijas medaļas „Par centību” un Atzinības raksta nolikums

I. Vispārīgais jautājums

1. Nolikums nosaka Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) apbalvojumu veidus, apbalvojumiem izvirzīto kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas un apbalvojumu piešķiršanas kārtību un kārtību, kādā pieņem lēmumu par apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanas nosacījumus, kā arī apbalvojumu tehnisko un māksliniecisko aprakstu.

II. Ministrijas apbalvojumu veidi un to piešķiršanas nosacījumi

2. Ministrijas apbalvojumi to nozīmīguma secībā ir šādi:
2.1. ministrijas medaļa „Par centību” un tās apliecība – augstākais ministrijas apbalvojums;
2.2. ministrijas Atzinības raksts.

3. Ministrijas apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību izcilām lauksaimniecības, pārtikas aprites, meža un zivsaimniecības nozares amatpersonām un darbiniekiem par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas Republikas attīstībā.

4. Ministrijas medaļu „Par centību” piešķir personām, kas:
4.1. ilggadēji, sekmīgi un ar ievērojamiem panākumiem strādā lauksaimniecības, pārtikas aprites, meža un zivsaimniecības nozarē, kā arī ministrijā un tās padotībā esošajās valsts iestādēs, valsts aģentūrās un kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
4.2. guvušas nozīmīgus sasniegumus zinātnes, izglītības, valsts pārvaldes un sabiedriskajā darbībā;
4.3. guvušas nozīmīgus sasniegumus lauku ainavas un vides sakārtošanā;
4.4. devušas lielu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā un procesos, kas saistīti ar Latvijas darbību Eiropas Savienībā, kā arī ar panākumiem pārstāvējušas Latviju starptautiskajās organizācijās;
4.5. aktīvi iesaistās pārtikas produktu ražošanas procesa modernizēšanā;
4.6. aktīvi iesaistās un ar radošu pieeju un neatlaidību gūst ievērojamus panākumus Latvijas lauku attīstībā, nelauksaimnieciskajā ražošanā un alternatīvajos lauku attīstības veidos;
4.7. devušas lielu ieguldījumu lauku problēmu izpētē, atspoguļošanā, sabiedrības informēšanā, lauku dzīvesveida popularizēšanā, saiknes “lauki – sabiedrība – valsts” uzturēšanā;
4.8. mērķtiecīgi un ar panākumiem darbojas lauku kultūrvides veidošanā, kultūras mantojuma saglabāšanā, latviskās dzīvesziņas un lauku sētas garīgo vērtību atklāšanā un saglabāšanā.

5. Ministrijas Atzinības rakstu piešķir personām, kas:
5.1. sekmīgi ieviesušas jaunu tehnoloģiju lauksaimnieciskajā, mežsaimnieciskajā un zivsaimnieciskajā ražošanā;
5.2. devušas radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgu pasākumu organizēšanā un vadīšanā;
5.3. izcili veikušas amata pienākumus, ievērojot ētikas un morāles normas, un ar godprātīgu un taisnīgu attieksmi veicinājušas valsts pārvaldes attīstību;
5.4. sekmīgi vada valsts pārvaldes iestādes vai citas iestādes;
5.5. ilggadēji un godprātīgi nodarbojušās ar lauku jauniešu izglītošanu.

III. Apbalvojumam izvirzīto kandidātu ierosināšanas kārtība

6. Tiesības ieteikt personu apbalvošanai ar ministrijas apbalvojumiem ir zemkopības ministram (turpmāk – ministrs), ministrijas valsts sekretāram, viņa vietniekam, tās struktūrvienības vadītājam, kura padotībā ir apbalvošanai izvirzāmais pretendents, ministrijas padotībā esošo valsts iestāžu, valsts aģentūru, kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un nevalstisko organizāciju vadītājam.

7. Ierosinājumu par personas apbalvošanu šī nolikuma 6.punktā minētā persona rakstiski iesniedz ministrijas Apbalvošanas padomei (turpmāk – Apbalvošanas padome) un tajā norāda:
7.1. pretendenta vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzīvesvietas adresi, amatu vai nodarbošanos, zinātnisko grādu un apbalvojumus;
7.2. dzīves aprakstu (Curriculum vitae);
7.3. vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot konkrēto personu;
7.4. iesniedzēja priekšlikumu par apbalvojuma veidu;
7.5. iesniedzēja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu.

8. Ierosinājumam par personas apbalvošanu var pievienot citu personu atsauksmes par apbalvošanai ieteikto personu.

9. Ierosinājumu par personas apbalvošanu ar ministrijas medaļu „Par centību” var iesniegt vienu reizi kalendārajā gadā līdz 1.oktobrim.

10. Ierosinājumu par personas apbalvošanu ar Atzinības rakstu var iesniegt visu gadu, neievērojot šī nolikuma 9.punktā noteikto termiņu.

11. Ministram un Apbalvošanas padomei ir tiesības lemt par medaļas „Par centību” un Atzinības raksta piešķiršanu, neievērojot šī nolikuma 9. un 10.punktā norādīto termiņu.

IV. Apbalvošanas padome

12. Ierosinājumus par ministrijas apbalvojumu piešķiršanu izskata Apbalvošanas padome. Apbalvošanas padomes sastāvu apstiprina ministrs ar rīkojumu. Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs ir ministrijas valsts sekretārs. Apbalvošanas padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēl no apbalvošanas padomes locekļu vidus. Apbalvošanas padomes locekļi ir ministrijas struktūrvienību vadītāji.

13. Ierosinājumu par personas apbalvošanu ar ministrijas Atzinības rakstu Apbalvošanas padome izskata viena mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas.

14. Apbalvošanas padomes sekretariāta funkcijas pilda ministrijas Juridiskā departamenta Personāla nodaļa (turpmāk – Personāla nodaļa).

15. Apbalvošanas padomes sēdes sasauc Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs. Apbalvošanas padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no Apbalvošanas padomes locekļiem. Apbalvošanas padomes sēdes ir slēgtas.

16. Izvērtējot ierosinājumus, Apbalvošanas padome:
16.1. ja nepieciešams, pieaicina iesniedzēju vai citas personas nepieciešamās informācijas sniegšanai, lai pieņemtu lēmumu;
16.2. ja nepieciešams, pēc savas iniciatīvas lūdz atsauksmes par pretendentu un pieprasa citu papildu informāciju;
16.3. lemj par apbalvojuma piešķiršanu.

17. Apbalvošanas padome lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Apbalvošanas padomes locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja Apbalvošanas padome lemj par apbalvojuma piešķiršanu Apbalvošanas padomes loceklim, attiecīgais Apbalvošanas loceklis balsojumā nepiedalās.

18. Apbalvošanas padomes pieņemto lēmumu noformē protokollēmuma veidā, un to paraksta Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs un protokolists. Apbalvošanas padomes lēmumu par apbalvošanu ar ministrijas apbalvojumu apstiprina ministrs.

19. Apbalvošanas padomes lēmuma par piešķirto apbalvojumu un tā pasniegšanas norises vietu un laiku paziņošanu apbalvojamai personai, kā arī publicēšanu ministrijas tīmekļa vietnē pēc lēmuma paziņošanas apbalvojamai personai nodrošina Personāla nodaļa.

20. Apbalvojumu pasniedz svinīgos apstākļos zemkopības ministrs vai apbalvošanas padomes pilnvarota cita persona.

21. Apbalvojumu pasniegšanu svinīgos apstākļos organizē ministrijas Personāla nodaļa un Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa.

22. Ja ierosinājums par ministrijas apbalvojuma piešķiršanu tiek noraidīts, Personāla nodaļa par to rakstiski informē ierosinājuma iesniedzēju.

23. Ministrijas medaļu „Par centību” personai piešķir vienreiz.

24. Ministrijas Atzinības rakstu personai var piešķirt vairākkārt.

25. Par ministrijas apbalvojuma piešķiršanu izdara ierakstu attiecīgā apbalvojuma reģistrā, kurš ir Personāla nodaļas pārziņā un kurā norāda apbalvojuma kārtas numuru.

V. Apbalvojumu tehniskais un mākslinieciskais apraksts

26. Ministrijas medaļa „Par centību” ir medaljons no 925.raudzes sudraba. Tās diametrs ir 50 milimetru, svars – 50 gramu. Medaljona:
26.1. aversā – saules zīme, Māras zīme – Māras līkloči, uz aplokojuma uzraksts „PAR CENTĪBU”;
26.2. reversā – saules zīme, uz aplokojuma uzraksts „LATVIJA”, „ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA”.
27. Ministrijas medaļas „Par centību” apliecību sagatavo uz 295 x 210 milimetrus lielas blīva papīra loksnes, un tai ir ādas vāki.
28. Ministrijas Atzinības raksts ir 295 x 210 milimetri, un to ierāmē.

VI. Noslēguma jautājums

29. Izdevumus apbalvojumu izgatavošanai sedz no ministrijas budžeta līdzekļiem.

Zemkopības ministre L.Straujuma


2012.gada 7.maija Rīkojums Nr.90
Rīgā

Par Zivju fonda Atzinības raksta dibināšanu

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, 75.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums” 9.4.apakšpunktu un Latvijas Valsts prezidenta kancelejas 24.04.2012. vēstuli Nr.1242, ar kuru Valsts heraldikas komisija informē Zemkopības ministriju par Zivju fonda apbalvojuma „Zivju fonda Atzinības raksts” grafiskā dizaina atbilstību nolikumam un mākslinieciskajiem kritērijiem, kā arī saskaņā ar Zivju fonda padomes 2012.gada 18.janvāra lēmumu par Zivju fonda Atzinības raksta atjaunošanu un 2012.gada 12.marta Zivju fonda padomes sēdē atbalstīto nolikumu par Zivju fonda Atzinības raksta dibināšanu:

1. nodibināt Zivju fonda apbalvojumu „Zivju fonda Atzinības raksts "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā"”;

2. apstiprināt Zivju fonda Atzinības raksta "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā" nolikumu (1.pielikums) un atzinības raksta paraugu (2.pielikums).

Ministre L.Straujuma