Zivju fonda padome

RĪKOJUMS
Rīgā
13.01.2017.                                Nr.7

Par Zivju fonda padomes sastāvu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 10.punktu:

1. Apstiprināt Zivju fonda padomi (turpmāk – padome) šādā sastāvā:

Padomes vadītājs:    Normunds Riekstiņš    Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors

Padomes locekļi:    

Ričards Derkačs      Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks

Daiga Vilkaste        Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore

Evija Šmite            Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece, Zvejas kontroles departamenta direktore

Vairis Šantars         Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Reģionālās attīstības, zemkopības un vides finansēšanas nodaļas vadītāja vietnieks

Monvīds Švarcs       Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

Aivars Maldups        biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" pārstāvis

Valērijs Gabrāns       biedrības "Latvijas Makšķernieku asociācija” valdes loceklis

Andrejs Rozefelds     biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" valdes priekšsēdētājs

Ēvalds Urtāns          biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" valdes loceklis

Aivars Bērziņš          Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” direktors

Didzis Ustups           Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs

2. Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentam nodrošināt padomes sekretariāta funkcijas veikšanu.

3. Padomes pilnvaru termiņš ir līdz 2020.gada 11.martam.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2016.gada 31.augusta rīkojumu Nr.115 „Par Zivju fonda padomes sastāvu”.

 

Zemkopības ministrs                                       J.Dūklavs