Institūcijas

Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, tel.:67027587, e-pasts: info@zmni.lv

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” funkcijas meliorācijas jomā:

Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku) uzturēšana un ekspluatācija;

Valsts meliorācijas sistēmu (polderu hidrotehnisko būvju) uzturēšana un ekspluatācija;

Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju uzturēšana un ekspluatācija;

Valsts un ES atbalsta projektu īstenošana valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanai un pārbūvei;

Meliorācijas kadastra datu uzturēšana un aktualizācija (t.sk. melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšana);

Meliorācijas kadastra valsts informācijas sistēmas mājaslapas www.melioracija.lv uzturēšana;

Melioratīvās hidrometrijas darbības nodrošināšana;

Tehnisko noteikumu izsniegšana darbībām meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm.

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību VSIA „Meliorprojekts

    Adrese: VSIA „MELIORPROJEKTS”, Struktoru iela 14, Rīga , LV - 1039; telefons 6-7551620; e-pasts – meliorproj@meliorprojekts.lv.

   VSIA “Meliorprojekts” funkcijas meliorācijas jomā:

Meliorācijas kadastra kārtošana, aktualizēšana un meliorācijas kadastra tehniskās dokumentācijas saglabāšana;
Mazo upju, meliorācijas sistēmu un ūdenstilpju hidrometrisko darbu izpilde, hidrometrijas datu bāzes aktualizēšana un saglabāšana;
Meliorācijas sistēmu projektēšanas, būvdarbu un ekspluatācijas normatīvu, standartu projektu sagatavošana, hidromelioratīvās būvniecības normatīvās bāzes aktualizēšana un saglabāšana;
Eksperta atzinuma sagatavošana par valsts nozīmes hidrotehniskajām būvēm;
Meliorācijas praktiskās zinātnes pētījumu un izstrāžu, nozares tehniskās arhīva un tehniskās bibliotēkas uzturēšana;

VSIA „Meliorprojekts”  pakalpojumi:

- meliorācijas sistēmu projektēšana;
- upju hidrotehnisko būvju projektēšana;
- ģeodēziskie darbi;
- zemes ierīcības darbi;
- zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi;
- topogrāfiskie darbi.

 

Lauku atbalsta dienests