ES aktualitātes

Tiek plānots, ka tuvākajā laikā tiks pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus un ar ko groza Regulas (EK) Nr.1069/2009 un (EK) Nr.1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr.2003/2003. Jaunā regula paplašina spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Regulas (EK) Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem jomu, iekļaujot tajā jaunas  ES mēslošanas līdzekļu funkcionālās kategorijas, piemēram,  organiskos mēslošanas līdzekļus, augu augšanas substrātus,   augsnes ielabotājus un augu biostimulatorus. 

 

Katrai mēslošanas līdzekļu  kategorijai tiks noteikti deklarējamie kvalitātes rādītāji, piemēram, minimālais barības vielu daudzums, nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamais daudzums un makroskopiskie piemaisījumi. 

 

Tiks noteiktas ES mēslošanas līdzekļu komponentmateriālu kategorijas un ES mēslošanas līdzekļi varēs saturēt tikai regulā noteiktos komponentmateriālus. 

 

Tāpat regulā noteiktas marķēšanas prasības un mēslošanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūras.