Mēslošanas līdzekļi

Mēslošanas līdzekļu un substrātu apriti regulē Mēslošanas līdzekļu aprites likums, kura mērķis ir aizsargāt mēslošanas līdzekļu un substrātu patērētājus no nekvalitatīvu, cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi bīstamu mēslošanas līdzekļu un substrātu lietošanas, kā arī nodrošināt vienādas prasības fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic darbības ar mēslošanas līdzekļiem un substrātiem.

 

Prasības mēslošanas līdzekļu kvalitātei un tirdzniecībai nosaka mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi.
Mēslošanas līdzekļu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

Informācija par mēslošanas līdzekļu reģistrāciju pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā.

 

 

AKTUĀLI!

 

2022 . gadā veiktās izmaiņas normatīvajos aktos:

 

2022. gada 11. janvārī  pieņemti  Ministru kabineta noteikumi Nr. 26  "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"".

 

Noteikumos  noteikta prasība, ka mēslošanas līdzekļi un substrāti sarakstā “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā” tiks iekļauti uz pieciem gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas un tos varēs izmantot bioloģiskajā ražošanā.  

 

Mehānisko maisījumu gatavotāji tiek uzskatīti  par ražotājiem un arī uz viņiem attiecas visas ražotājiem noteiktās prasības. 

 

Turpmāk detonācijnoturības pārskats  par slāpekli saturošiem amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem nedrīkstēs būt vecāks par 12 mēnešiem.

 

2022.gada 11. janvārī pieņemti  Ministru kabineta noteikumi Nr. 27  "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"".

 

Noteikumos aizstāta spēku zaudējusi Eiropas Parlamenta un Padomes  2008. gada 5. septembra Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 28. jūnija regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, ar spēkā esošu Eiropas Komisijas 2021. gada 15. jūlija Īstenošanas regulu (ES) 2021/1165, ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija regulu (ES) Nr. 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 834/2007.

 

2022 . gadā plānotās izmaiņas normatīvajos aktos:

 

Ministru kabinetā ir  izskatīts un  iesniegts Saeimā  likumprojekts “Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”, nosakot, ka mēslošanas līdzekļu mehānisko maisījumu gatavotāji uzskatāmi par ražotājiem un arī uz viņiem attiecas visas ražotājiem noteiktās prasības. 

 

Tiek noteikts, ka mēslošanas līdzekļu ievedēji un iepakotāji ir personas, kuras veic saimniecisko darbību Latvijā, līdz ar to uz viņiem attiecas visas Latvijas uzņēmējiem izvirzītās prasības un nosacījumi (uzņēmuma reģistrēšana u.c.). 
 

Ņemot vērā, ka no 2022. gada 16. jūlija tiks piemērota regula par ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi, mēslošanas līdzekļi, kas būs ražoti atbilstoši ES regulējuma prasībām, būs jāmarķē ar CE zīmi, aizstājot pašreizējo marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis”. 
 

Tiks noteikts, ka mēslošanas līdzekļu ražotājiem un ievedējiem, informācija par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ievestajiem vai ražotajiem mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis” būs jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā līdz 2023. gada 31. janvārim

 

Turpmāk vairs nepastāvēs iespēja atjaunot mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas apliecību, ja apliecība ir tikusi anulēta. 

 

Tiek sagatavots jauns Ministru kabineta noteikumu projekts "Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi". Šis noteikumu projekts noteiks uzraudzības un kontroles kārtību ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija regulu (ES) 2019/1009 ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003. Jaunais noteikumu projekts aizstās pašreizējos Ministru kabineta 2009. gada 27. janvāra noteikumus Nr. 76 "Aprites uzraudzības un kontroles kārtība mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis”". 

 

Noteikumu projektā tiks noteikts, ka personai, kas vēlēsies pieteikt uzskaitei ES mēslošanas līdzekli ar CE zīmi,  Valsts augu aizsardzības dienestā būs jāiesniedz iesniegums par mēslošanas līdzekļa uzskaiti, mēslošanas līdzekļa ražotāja identifikācijas marķējuma, etiķetes vai pavaddokumenta teksts oriģinālvalodā un to tulkojums latviešu valodā, ražotāja ES atbilstības deklarācijas kopija oriģinālvalodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

Papildus tiks noteikta prasība Valsts augu aizsardzības dienestam sadarboties ar muitas iestādēm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulā (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 noteiktajām prasībām.

 

Tiks noteikts, ka mēslošanas līdzekļus  ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis", kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regulas (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem prasībām un laisti Eiropas Savienības tirgū līdz  2022. gada 16. jūlijam, drīkstēs  iztirgot pēc šī datuma.
 

Noteikumu projekts 2022. gada martā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 16. jūlijā.
 

Tiek izstrādāti  "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"".

 

No šī noteikumu projekta tiks svītrotas aktualitāti zaudējušas normas attiecībā uz  mikrobioloģisko preparātu un augu augšanas veicinātāju pagaidu reģistrāciju, mēslošanas līdzekļu mehāniskā maisījumu gatavotāju, kā arī svītrota aktualitāti zaudējusi norāde par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas apliecības atjaunošanu.  Noteikumu projekts 2022. gada martā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Paredzēts, ka noteikumi  stāsies spēkā 2022. gada 16. jūlijā.