Mēslošanas līdzekļi

Mēslošanas līdzekļu un substrātu apriti regulē Mēslošanas līdzekļu aprites likums, kura mērķis ir aizsargāt mēslošanas līdzekļu un substrātu patērētājus no nekvalitatīvu, cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi bīstamu mēslošanas līdzekļu un substrātu lietošanas, kā arī nodrošināt vienādas prasības fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic darbības ar mēslošanas līdzekļiem un substrātiem.

 

Prasības mēslošanas līdzekļu kvalitātei un tirdzniecībai nosaka mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi.
Mēslošanas līdzekļu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

Informācija par mēslošanas līdzekļu reģistrāciju pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā.

 

 

AKTUĀLI!

 

2020.gadā veiktās izmaiņas normatīvajos aktos:
 

2020.gada 28.janvārī  pieņemti  Ministru kabineta noteikumi Nr.60 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”.
 

Noteikumos iestrādāta kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests izvērtē mēslošanas līdzekļus un substrātus atbilstoši Komisijas 2008.gada 5.septembra Regulas (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, I pielikumam,  lai tos varētu lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā. Dienests informāciju par mēslošanas līdzekļiem un substrātiem,  kurus varēs lietot  bioloģiskajā lauksaimniecībā,  ievietos dienesta mājas lapā un tā būs pieejama mēslošanas līdzekļu lietotājiem. 
 

Noteikumos  noteikta prasība, ka valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju maksā arī iepakotājs, ja tas maina mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotāja vai ievedēja reģistrācijas apliecībā norādīto nosaukumu.  
 

Tāpat noteikumos precizētas normas, kas attiecas uz mēslošanas līdzekļu un substrātu apriti, kvalitātes novērtēšanu un testēšanu.  

 

Norma par mēslošanas līdzekļu un substrātu izvērtēšanu lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā stājas spēkā  2020.gada 1.jūnijā.

 

Norma par  to, ka valsts nodevu maksā arī iepakotājs stājas spēkā  2020.gada 1.oktobrī.

 

2020.gada 18.augustā  pieņemti  Ministru kabineta noteikumi Nr.531  “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83  
“Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību”
.

 

Noteikumi paredz paplašināt personu loku, kas maksā valsts nodevu, paredzot, ka  valsts nodevu maksā arī iepakotājs, ja iepakotājs maina mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotāja vai ievedēja reģistrācijas apliecībā norādīto nosaukumu

 

No noteikumiem svītrota norma, ka valsts nodevu maksā par netipiska mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai pagaidu reģistrāciju, jo šādi mēslošanas līdzekļi nav jāreģistrē.

Norma par  to, ka valsts nodevu maksā arī iepakotājs stājas spēkā  2020.gada 1.oktobrī.


 

2019.gadā veiktās izmaiņas normatīvajos aktos:

 

2019.gada  17.janvārī   pieņemtie grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā paredz nodrošināt sprādzienbīstamu mēslošanas līdzekļu izsekojamību, paredzot, ka darbību veicējiem katru gadu līdz 31.janvārim Valsts augu aizsardzības dienestā jāsniedz informācija par kālija nitrāta, nātrija nitrāta, kalcija nitrāta un kalcija amonija nitrāta un amonija nitrāta ar augstu slāpekļa saturu  pārdotajiem apjomiem, kā arī informācija par šo mēslošanas  līdzekļu tirdzniecības vietām. Norma iestrādāta  balstoties uz   regulu  par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, kurā konkrētie  mēslošanas līdzekļi ir uzskaitīti kā sprādzienbīstami.  

Norma stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

 

2019.gada  21.novembrī  pieņemtie grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā  nosaka  sodus par mēslošanas līdzekļu aprites noteikumu pārkāpšanu

Norma stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā.