Pavairošanas materiāls

Prasības pavairojamā materiāla apritei nosaka augļu koku un ogulāju, dārzeņu un dekoratīvo augu pavairojamā materiāla aprites noteikumi.

 

Pavairojamā materiāla apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

 

AKTUĀLI!

 

2020.gadā veikti grozījumi pavairojamā materiāla noteikumos (augļu koku un ogulāju, dārzeņu un dekoratīvo), jo spēkā stājās:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk – Augu veselības regula); 

 

 • Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulu (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019;

 

 • Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas Direktīva (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES.

 

Kopīgais visos noteikumu grozījumos:

 • augļu koku un ogulāju, dārzeņu un dekoratīvo augu pavairojamajam materiālam noteiktas augu veselības prasības:
  • ieviests jauns termins “Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi” (RNKO) un izveidoti saraksti ar RNKO attiecīgajām augu ģintīm un sugām; 
  • noteikti aizsardzības pasākumi dažādām augu sugām un to pavairojamā materiāla kategorijām saistībā ar RNKO – vizuālā pārbaude, paraugu ņemšana, testēšana vai iznīcināšana;
  • noteikts RNKO tolerances līmenis attiecīgajai pavairojamā materiāla augu sugai;
  • pavairošanas materiālam ražošanas vietā pēc vizuālās apskates ir jābūt brīvam no visiem attiecīgajām ģintīm un sugām raksturīgajiem RNKO, kas iekļauti katru noteikumu sarakstā;
  • materiālam, ko tirgo, RNKO tolerances līmenim ir jābūt atbilstoši noteikumos noteiktajam – augļu kokiem un ogulājiem – praktiski brīviem, dārzeņiem un dekoratīvajiem - 0 vai 1 procentam;
  • visam pavairojamajam materiālam esot tirdzniecībā, ir nepieciešama augu pase*, izņemot gadījumos, kas noteikti Augu veselības regulā;
  • materiālam, kam saskaņā ar Augu veselības regulu nepieciešama augu pase, oficiālo etiķeti vai etiķeti var apvienot ar augu pasi. Augu pases informācijai ir jābūt skaidri nošķirtai no etiķetes informācijas;

 

 • augu pasēm un etiķetēm vairs nav noteikts derīguma termiņš

 

 • turpmāk reģistrētai personai iesniegumu par pavairojamā materiāla atbilstības pārbaudi un sertifikātu, augu pasu, etiķešu un oficiālu etiķešu nepieciešamību dienestā varēs iesniegt katru gadu līdz 30.aprīlim;

 

 • pavairojamā materiāla etiķešu sagatavošana un drukāšana pilnībā tiks nodota reģistrētās personas pārziņā, ļaujot sagatavot un drukāt etiķetes, tiklīdz VAAD pavairošanas materiālu būs pārbaudījis un atzinis par atbilstošu izplatīšanai. 

 

Katru noteikumu atšķirīgie grozījumi –

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi"

(Ministru kabineta 31.03.2020. noteikumi Nr. 176 (LV, 66, 02.04.2020.))

 

Noteikumu grozījumos noteikts, ka:

 • uzskaites žurnāls turpmāk varēs būt papīra vai elektroniskā formā. Ja pavaddokumentos piegādātājs par materiālu varēs uzrādīt dienesta inspektoram informāciju, kas noteikta noteikumos, tad atsevišķs žurnāls nebūs jākārto;
 • materiālam, kurš ievests no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, uzskaites žurnālā ir jānorāda arī augu pases numurs un, ja iespējams, izsekojamības kods (iepriekš – partijas numurs);
 • standarta materiālam jāizmanto dzeltena etiķete, ja to piestiprina pie materiāla, savukārt, ja etiķete netiek piestiprināta pie materiāla, tad var izmantot jebkādas krāsas etiķeti, etiķeti dodot līdzi materiālam tirdzniecības brīdī;
 • standarta materiālu, pie kura etiķete ir piestiprināta līdz 2020. gada 1. aprīlim, ar šo piestiprināto etiķeti varēs tirgot līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet tikai Latvijas teritorijā un ar norādi uz etiķetes “Atbilst Direktīvas 2019/1813 3.pantam”;
 • pārejas periods jau marķētajam standarta materiālam ar augu pasi, kurā ir iekļauta etiķetes informācija, ja tā materiālam ir pievienota līdz 2019. gada 14. decembrim varēs tirgot līdz 2021. gada 1. novembrim;
 • turpmāk etiķetes krāsa būs obligāta prasība arī citu kategoriju pavairošanas materiālam:
  • pirmsbāzes materiālam - balta ar violetu diagonāli;
  • bāzes materiālam – balta;
  • sertificētam materiālam– zila.

 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"

(Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumi Nr. 340(LV, 107, 04.06.2020.))

 

Noteikumos precizēti dārzeņu sugu zinātniskie nosaukumi un vispārpieņemtie nosaukumi dārzeņu sugām, kā arī ieviests termins “grupa”, tādējādi aptverot visas attiecīgo dārzeņu sugu šķirnes. 

 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"

(Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumi Nr. 339(LV, 107, 04.06.2020.))

 

Noteikumi papildināti ar 

 • jaunām augu sugām, kā arī, precizētas esošās sugas, kurām mēdz būt RNKO;
 • normu, ka tām dekoratīvo augu sugām, kuras nav iekļautas noteikumos, ir jāievēro ES karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem piemērojamās prasības.

 

 

*Plašāku informāciju par Augu veselības regulu un augu pasu lietošanu var iegūt Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā – ŠEIT

 

 

2018. gadā veikti grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 16 “Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi”. 

 

Noteikumu grozījumos ir ietverta norma, ka šķirnes, kas paredzētas ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, nav nepieciešams iekļaut Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā. Tās var audzēt un izplatīt tikai Latvijas teritorijā.

 

Tiek svītrota prasība, ka iesniegumam jāpievieno Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" Ģenētisko resursu centra apstiprinātu šķirnes apraksta kopija. 

 

Turpmāk uz šķirnes apraksta būs jānorāda šķirnes apraksta sagatavotājs. Gadījumos, kad šķirnes aprakstu nav sagatavojuši zinātnieki, kuri specializējušies dārzkopībā, personai, kas audzē un vēlas tirgot šķirnes pavairošanas materiālu, šķirnes apraksts ir jāsaskaņo ar zinātnisko institūciju, kas specializējusies dārzkopības nozarē. Saskaņotājs no dārzkopības zinātniskās institūcijas apliecina to, ka šķirnes apraksts ir saskaņots un atbilst noteikumu prasībām.

 

Noteikumu grozījumi paredz, ka dienestam, izvērtējot šķirnes aprakstu šķirnēm, kurām nav veikta šķirnes pārbaude un kuras ir bijušas tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim, vairs nebūs jāsalīdzina iesniedzēja izveidotais šķirnes apraksts ar pievienoto šķirnes apraksta publikācijas kopiju. 

 

Noteikumu projektā redakcionāli precizēts punkts par Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā iekļautu šķirni vai ar Eiropas Savienības augu šķirņu tiesībām aizsargātu šķirņu iekļaušanu augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā, kā arī precizēts noteikumu punkts par šķirnes uzturēšanas termiņu augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā.