Meža apsaimniekošana

Meža likums, stājies spēkā 17.03.2000. Meža likuma mērķis ir  veicināt meža ekonomiski, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, visiem meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem nodrošinot vienādas tiesības, īpašuma tiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības patstāvību un nosakot vienādus pienākumus un reglamentēt valsts meža zemes pārvaldības un atsavināšanas nosacījumus.
 


 

Aizsargjoslu likums, stājies spēkā 11.03.1997.