Eiropas Komisijas Pastāvīgā Mežsaimniecības komiteja

Standing Forestry Committee of the European Commission

Eiropas Komisijas Pastāvīgā Mežsaimniecības komiteja tika izveidota 1989.gadā. Tās sastāvā ietilpst ES dalībvalstu pārstāvji, Komisijas pārstāvis pilda priekšsēdētāja pienākumus.

Dalībvalstis Komitejā regulāri informē cita citu un Komisiju par situāciju un attīstību meža nozarē un attiecīgajās politiskajās nostādnēs, ņemot vērā gan dalībvalstu meža nozares politikas, pasākumus un programmas, kas uz tiem attiecas, gan meža nozares lomu lauksaimniecības struktūras un lauku attīstības politikas ietvaros, kā arī saikni starp meža nozari un dažādām Kopienas politikām.

Komitejā tiek izskatīts plašs aktuālu jautājumu loks, kas attiecas uz meža nozari. 2011.gadā Komitejas ietvaros tika izveidotas divas darba grupas „ES Meža stratēģijas aktualizēšana” un „Meža nozares informācijas jautājumi”. Darba grupā „ES Meža stratēģijas aktualizēšana” piedalās ZM Meža departamenta eksperts.

Jautājumi, kuri tiek skatīti Komitejā:

ES Meža stratēģijas aktualizēšana;
Meža nozares informācijas jautājumi;
Klimata pārmaiņas un mežsaimniecība;
Biomasas ilgtspējības aspekti;
Meža ugunsdrošība;
Bioloģiskā daudzveidība.
Pēc savas iniciatīvas vai pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma Komiteja var sniegt Eiropas Komisijai konsultācijas par jebkuru jautājumu vai aspektu, kas saistīts ar meža nozari un rodas no dažādām Kopienas politiskajām nostādnēm.

Padome, pieņemot lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma, var uzdot Komitejai pildīt citus pienākumus saistībā ar Kopienas pasākumiem, kas ietekmē meža nozari.