Aromatizētāji

Komisijas Regula (ES) Nr. 545/2013 ( 2013. gada 14. jūnijs ), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu attiecībā uz aromatizējošo vielu 3-acetil-2,5-dimetiltiofēnu (LV; EN);

Komisijas 2012.gada 1.oktobra Regula (ES) Nr.873/2012 par pārejas pasākumiem attiecībā uz Savienības sarakstu ar aromatizētājiem un izejmateriāliem, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1334/2008 I pielikumā (LV; EN);

Komisijas 2012.gada 1.oktobra Īstenošanas Regula (ES) Nr.872/2012 ar ko pieņem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.2232/96 paredzēto aromatizējošo vielu sarakstu, iekļauj to Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1334/2008 I pielikumā un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr.1565/2000 un Komisijas Lēmumu 1999/217/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (LV; EN);

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regula (EK) Nr.1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr.1601/91, Regulās (EK) Nr.2232/96 un (EK) Nr.110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK (Dokuments attiecas uz EEZ);

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 10.novembra Regula (EK) Nr.2065/2003 par kūpināšanas aromatizētājiem, ko izmanto vai kas ir paredzēti izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem;

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regula (EK) Nr.1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem;

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 28.oktobra Regula (EK) Nr.2232/96, ar ko nosaka Kopienas procedūru attiecībā uz garšvielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai;

Komisijas 2002.gada 11.aprīļa Regula (EK) Nr.622/2002, ar ko paredz informācijas iesniegšanas termiņus tādu aromatizējošu vielu ar noteiktu ķīmisku sastāvu novērtēšanai, ko lieto pārtikas produktos vai uz tiem (Dokuments attiecas uz EEZ);

Komisijas 2006.gada 21.aprīļa Regula (EK) Nr.627/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2065/2003 attiecībā uz pirmapstrādes kūpināšanas produktu paraugu ņemšanas, identifikācijas un raksturošanas validēto analītisko metožu kvalitātes kritērijiem