Pārtikas fermenti

Komisijas Regula (ES) Nr.1056/2012 ( 2012. gada 12. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1332/2008 par pārtikas fermentiem attiecībā uz pārejas pasākumiem (LV; EN)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1331/2008 (2008.gada 16.decembris), ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (LV; EN)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1332/2008 (2008.gada 16.decembris) par pārtikas fermentiem un par grozījumiem Padomes Direktīvā 83/417/EEK, Padomes Regulā (EK) Nr.1493/1999, Direktīvā 2000/13/EK, Padomes Direktīvā 2001/112/EK un Regulā (EK) Nr.258/97 (LV; EN)

Komisijas Regula (ES) Nr.234/2011 (2011.gada 10.marts), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (LV; EN)

Komisijas Regula (ES) Nr.1130/2011 (2011.gada 11.novembris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām, izveidojot Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu lietošanai pārtikas piedevās, pārtikas fermentos, pārtikas aromatizētājos un uzturvielās (Regulu jāpiemēro no 2013.gada 1.jūnija) (LV; EN)

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.562/2012 (2012.gada 27.jūnijs), ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr.234/2011 attiecībā uz pārtikas fermentu riska novērtēšanai vajadzīgajiem īpašajiem datiem (LV; EN)