Pārtikas higiēna

Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumi Nr.499 „Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā”

 

Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumi Nr.597 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei” 

 

Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumi Nr.404 „Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība”

 

Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.345 „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā” (spēkā līdz 2020.gada 1.septembrim) 

Ministru kabineta 2019. gada 19. februāra noteikumi Nr. 73 “Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā”

 

Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.433 „Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā”

 

Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”

 

Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumi Nr.1393 „Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā”

 

Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumi Nr.645 „Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei”

 

Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumi Nr.235 „Prasības olu apritei nelielā apjomā”  

 

Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumi Nr.328 „Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū”

 

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.358 „Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku”

 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.489 „Obligātās nekaitīguma prasības nefasēta jēlcukura pārvadāšanai pa jūru ”