Pārtikas un veterinārā dienesta veiktās pārbaudes pārtikas ražošanas uzņēmumos septembrī

Septembrī Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudījis 485 pārtikas ražošanas uzņēmumus un konstatējis, ka 85 % pārbaudīto pārtikas ražošanas uzņēmumu higiēnas prasībām atbilst daļēji, 12 % uzņēmumu atbilst pilnībā, bet 3 % pārtikas ražošanas uzņēmumu higiēnas prasībām neatbilst.

Apkopojot visā Latvijā veikto pārbaužu rezultātus, jāsecina, ka vislielākās grūtības pārtikas ražošanas uzņēmumiem sagādā higiēnas prasību ievērošana, kā arī uzņēmuma aprīkojums. Pārbaužu rezultāti rāda, ka ražošanas telpas higiēnas prasībām neatbilst 26 % septembrī pārbaudīto uzņēmumu, neatbilstošas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums ir 17 % uzņēmumu, bet 14 % uzņēmumu netiek veikti tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. 11 % uzņēmumu netiek ievērota personāla higiēna, 7 % uzņēmumu netiek ievērots tehnoloģiskais process, un tikpat procentos uzņēmumu konstatētas neatbilstības pavaddokumentos un marķējumā. 6 % uzņēmumu nav nodrošināta personāla apmācība higiēnas jautājumos, 4 % uzņēmumu konstatēta pārtikas produktu neatbilstība obligātajiem nekaitīguma un drošuma kritērijiem, 3 % pārbaudīto uzņēmumu nav ievērojuši temperatūras režīmus, uzglabājot pārtikas produktus. 2 % uzņēmumu konstatēti pārkāpumi pārtikas piedevu lietošanā, un 1 % uzņēmumu nav ievēroti produktu derīguma termiņi, produktu saderība, tos uzglabājot un pārkāpumi, kas saistīti ar iepakojumu.

Vienā gadījumā Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori pieņēmuši lēmumu par pārtikas produktu izņemšanu no apgrozības. Sastādīti 114 brīdinājuma rīkojumi par uzņēmuma darbības pārtraukšanu un 9 administratīvie protokoli. Uzlikti 13 naudas sodi par kopumā 865 latiem. Ar Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu apturēta 15 uzņēmumu darbība. 34 uzņēmumu darbību pārtraukuši paši uzņēmumi. 8 uzņēmumu darbība, pēc neatbilstību novēršanas, atjaunota. Septembrī darbu uzsākuši 15 jauni pārtikas ražošanas uzņēmumi.

  • Publicēts:
    15.10.2003