9.martā noslēgsies projektu pieteikumu pieņemšana atsevišķās kārtās ES atbalstam konkurētspējas uzlabošanai un ekonomikas dažādošanai lauksaimniecības nozarēs

Pirmdien, 9.martā Lauku atbalsta dienests (LAD) pēdējo dienu pieņems projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pirmās ass „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana” divu pasākumu atsevišķās kārtās un trešās ass „Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana” trīs pasākumu atsevišķās kārtās. Visām šīm projektu pieņemšanas kārtām sekos nākamās kārtas.

Pasākumam Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” šī bija pirmā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta un tās publiskais finansējums noteikts 2 736 554 latu apmērā. Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā nepārstrādāto lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktus, ražošanā, kas veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību nodibināšanu vai pārņemšanu un līdztekus tam nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā. Uz atbalstu, kas tiek piešķirts šī mērķa īstenošanai, var pretendēt gan fiziska persona, kas jaunāka par 40 gadiem un vēlas nodibināt saimniecību, gan juridiska persona, kas reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms projekta pieteikuma iesniegšanas.

Pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija projektu iesniegumu pieņemšanas šobrīd notiekošās 5.kārtas kopējais publiskais finansējums noteikts 27 709 067 latu apmērā. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Uz atbalstu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas ražo nepārstrādātu lauksaimniecības produkciju, izņemot zivsaimniecības produkciju, vai arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Savukārt pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu uzņēmējdarbību vai nodarbinātību lauku teritorijā, dažādojot aktivitātes, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos. Atbalsta pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kas vēlas dibināt jaunu vai attīstīt esošo uzņēmumu lauku teritorijā. Šī bija pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta, un tai piešķirts publiskais finansējums 2 877 937 latu apmērā.

Pasākuma „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” šai - 2.kārtai - piešķirts publiskais finansējums 1 277 059 latu apmērā. Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru. Pasākumu jāīsteno Latvijas lauku teritorijā, izņemot Rīgas rajonu. Uz tūrisma aktivitāšu veicināšanas atbalstu var pretendēt zemnieku saimniecība vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, vai komersants.

Atbalsta pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiempasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Uz atbalstu var pretendēt pašvaldības, kas atrodas Latvijas lauku teritorijā, izņemot Rīgas rajona vietējās pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Novadi ar lauku teritoriju un pilsētas ar lauku teritoriju pasākumu drīkst īstenot tikai lauku teritorijā. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtai, kas arī noslēgsies 9.martā, piešķirts publiskais finansējums 6 miljonu latu apmērā.

Jau nākamajā dienā, 10.martā sekos pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiemprojektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtas atvēršana. Projektu pieteikumus šajā kārtā turpinās pieņemt 14.aprīlim. Tās kopējais publiskais finansējumu noteikts 5 miljonu latu apmērā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.

Projektu īstenošanas beigu datums pasākumiem noteikts divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un LAD.

Vairāk informācijas par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama ZM interneta mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļā „Valsts un ES atbalsts” un LAD interneta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „ES atbalsts”.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

Tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    04.03.2009