Apstiprināta kārtība 2009. gada iesniegumiem par agrovides, mazāk labvēlīgo apvidu un NATURA 2000 maksājumiem

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.282 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un lauku ainavas uzlabošanai””.

 

Normatīvā akta grozījumi izstrādāti, jo veiktas izmaiņas Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākuma „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” atbalsta saņemšanas nosacījumos, lai nodrošinātu, ka atbalstu saņem tie bioloģiskie lauksaimnieki, kas ražo un realizē lauksaimniecības produkciju, kā arī, lai iekļautos pasākumam atvēlētajā finansējumā.

 

Paredzēts, ka lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar bioloģiskās produkcijas ražošanu, lai saņemtu atbalstu apakšpasākuma ietvaros par pastāvīgajām pļavām un ganībām, tajās jānodrošina minimālais bioloģisko dzīvnieku blīvums 0,2 dzīvnieku vienības uz hektāru.

 

Tāpat, ņemot vērā kopējās ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, normatīvais akts bioloģiskajiem lauksaimniekiem nosaka zemākus minimālos ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas realizācijas. Piemēram, minimālie ieņēmumi no realizētās produkcijas ir aptuveni samēroti ar graudu cenu būtiskajām izmaiņām. Pie minimālo ieņēmumu aprēķina laukaugiem tiks ņemti vērā produkcijas krājumi. Tomēr turpmākajos gados bioloģiskajiem lauksaimniekiem noteiktos zemākos minimālos ieņēmumus ZM apņēmusies paaugstināt, tādejādi nodrošinot, ka atbalsts sasniedz produkciju ražojošos un uz tirgu vērstus bioloģiskos lauksaimniekus.

Ņemot vērā ierobežoto finansējumu, visos agrovides apakšpasākumos ir noteikti platību paplašināšanās ierobežojumi, t.i. kopējais attiecīgajā apakšpasākumā pieteiktās platības pieaugums kārtējā gadā nedrīkstēs pārsniegt 10% salīdzinot ar 2008.gadu. Ja valstī kopumā noteiktais 10 % platības pieaugums tiks pārsniegts, tad tiem lauksaimniekiem, kas būs paplašinājuši saistību platību vairāk kā par 10%, saistības par šo paplašināto platību netiks uzņemtas vai tās neturpināsies un tādējādi lauksaimnieks atbalstu nesaņems.   

Jaunas saistības no 2009.gada par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību varēs uzņemties tie lauksaimnieki, kuriem noslēdzies 2004.-2006.gada periodā uzņemtais saistību periods par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību. Saistības par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos varēs uzņemties lauksaimnieki, kuriem noslēdzies 2004.-2006.gadā uzsāktais saistību periods. Jaunas saistības integrētās dārzkopības veicināšanai un attīstībai, kā arī rugāju lauka saglabāšanai ziemas periodā netiks uzņemtas.

Noteikumu grozījumos nosacījumi atbalstam mazāk labvēlīgajos apvidos un maksājumi Natura 2000 teritorijās esošām pastāvīgām pļavām un ganībām nav mainīti. Savukārt pasākumā „Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)” precizēts atbalsta saņēmēja statusa formulējums.

Normatīvā akta grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vestnesis”.

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    31.03.2009