Apstiprināts noteikumu projekts par 2009.gada valsts atbalstu lauksaimniecībā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”. Dokuments nosaka šā gada valsts atbalsta apmēru lauksaimniecībai un turpmākai lauku attīstībai, kā arī tā piešķiršanas kārtību.

 

Atbalstāmajiem pasākumiem piešķiramais subsīdiju finansējums 2009.gadā noteikts 16 181 709 latu apmērā.

 

Atbalsts paredzēts šādiem pasākumiem: lopkopības sektoram ciltsdarba veikšanai saimniecībās - 6 046 438 lati, augkopības attīstībai – 628 500 latu, izglītībai un zinātnei – 1 029 500 latu un lauksaimniecības zemes ielabošanai – 165 000 latu. Investīciju veicināšanai lauksaimniecībā kredītprocentu daļējai dzēšanai lauku saimniecībām un arī atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām paredzēts novirzīt 5 957 658 latu, tai skaitā tiks atbalstīta arī produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošana 50 000 latu apmērā.

 

  Atbalstam lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai novirzīti 505 300 tūkstoši latu. Atbalstam bioloģiskās lauksaimniecības tirgus veicināšanā un dalībai pārtikas kvalitātes shēmās plānots ieguldīt 127 500 latu, lauksaimniecības nozaru riska samazināšanā - 400 000 latu, valsts pagaidu atbalstam sēklkopībai - 16 382 latu. Savukārt 2008. gadā noslēgto līgumu izpildi finansēs 1 305 431 latu apjomā.

 

Noteikumos arī paredzēts: ja atbalsta pasākuma ietvaros pieprasītais finansējums pārsniedz pieejamo finansējumu vai arī tas netiek pilnībā izmantots, ZM var veikt finansējuma pārdali starp pasākumiem, nepārsniedzot noteikto kopējo tā daudzumu, ja tas neietekmē atbalsta piešķiršanas mērķa sasniegšanu.

 

Atbalstu, tāpat kā iepriekš, administrēs Lauku atbalsta dienests (LAD), kas nodrošinās arī informācijas pieejamību par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību. Atbalstu LAD izmaksās pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā iesniegumu iesniegšanas secību, ja šo noteikumu pielikumos nav noteikts atbalsta proporcionālais samazinājums vai projektu vērtēšana.

 

Atbalsta pasākumu mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības produktu efektīvas un ilgtspējīgas ražošanas harmonisku attīstību, veicinot arī lauku sociālekonomisko attīstību.

 

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

                                                     

 

______________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

Tālrunis: 67027498

solveiga.lazovska@zm.gov.lv

 

 

 

  • Publicēts:
    03.02.2009