Finansējumu pasākumiem, kas vērsti uz ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu, un papildus Eiropas naudu virzīs piena nozares pārstrukturēšanai

Aizvadītajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam (LAP) Uzraudzības komitejas sēdē tika lemts par finansējuma pārdali LAP pasākumu ietvaros, tādējādi veicinot to pasākumu ieviešanu, kas vērsti uz ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu, kā arī par Eiropas Komisijas papildus piešķirto finansējumu 14,59 miljonu eiro jeb Ls 10,25 apmērā, kas piešķirts Latvijai no Eiropas Ekonomikas atveseļošanās plāna, ko nolēma virzīt piena nozares pārstrukturēšanai.

Ņemot vērā šā brīža ekonomisko situāciju valstī un tās lejupslīdes tendenci, lai nodrošinātu tādu pasākumu ieviešanu, kas vērsti uz tūlītēju ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu lauku teritorijā, kā arī nodrošinātu lauksaimniecības uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanu, tika lemts par atsevišķu LAP pasākumu finansējuma samazinājumu vai pat pārtraukšanu.

Sēdē tika nolemts, ka pasākumi, kuri netiek turpmāk ieviesti ir:
- „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”, taču, lai sniegtu priekšrocības jaunajiem lauksaimniekiem un veicinātu jauno lauksaimnieku aktivitāti, LAP pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” ietvaros paredzēts palielināt atbalsta intensitāti tieši jauno lauksaimnieku iesniegtajiem projektiem;
-  „Priekšlaicīgā pensionēšanās”;
- „Konsultāciju pakalpojumu izmantošana”;
- „Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācija”;
- „Ražotāju grupas”;
- „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”.

Savukārt LAP pasākumi, kuriem daļēji atbalsts tiks samazināts ir:
-  „Arodapmācības un informācijas pasākumi” par Ls 6,3 milj;
- „Lauku saimniecību modernizācija” par LS 20 milj.;
-  „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” par Ls 2,9 milj.;
- „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” par Ls 2,7 milj.;
- „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” par Ls 3,6 milj.;
- „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” par Ls 10 milj.

Veicot šo finanšu pārdalījumu, finansējums tika palielināts LAP pasākumiem „Maksājumi par nelabvēlīgiem laikapstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas”, „Agrovides maksājumi” un „Enerģijas ražošana no biomasas”.

Lai veicinātu šī brīža lauksaimniecības attīstību, dalībnieki sēdes laikā vienojās par Eiropas Ekonomikas atveseļošanās plāna ietvaros piešķirtā finansējuma pārdali lauku saimniecību modernizācijai un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai, tādējādi atbalstot piensaimniecības nozares pārstrukturēšanu.

Kopējais piešķirtais finansējums pasākumiem „Lauku saimniecību modernizācija” un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” tiek sadalīts uz pusēm – attiecīgi katram piešķirot 7 293 000 eiro.

Galvenie ieguvumi no Eiropas Ekonomikas atveseļošanās plāna finansējuma piesaistes ir tie, ka dalībvalstīm tiek sniegta iespēja piesaistīt un izmantot šo papildus finansējumu tām jomām, kuras tās uzskata par prioritārajām, kas veicinās lauksaimniecības un lauku attīstību, kā arī šī finansējuma ietvaros LAP pasākumos ieguldījumu atbalsta intensitātes var tikt paaugstinātas par 10%, tādējādi samazinot lauksaimniekiem nepieciešamo privāti ieguldāmo finansējuma apmērus.

Sēdes laikā tika arī lemts par atsevišķiem grozījumiem LAP un LAP pasākumu projektu atlases kritērijos. Detalizētu informāciju par Uzraudzības komitejas sēdes laikā izskatītajiem jautājumiem aplūkojama Zemkopības ministrijas mājas lapā: http://www.zm.gov.lv/?sadala=1576
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    29.06.2009