Izstrādāts noteikumu projekts par 2009.gada valsts atbalstu lauksaimniecībā

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts nosaka šā gada valsts atbalsta apmēru lauksaimniecībai un turpmākai lauku attīstībai, kā arī tā piešķiršanas kārtību.

Atbalsta pasākumu mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības produktu efektīvas un ilgtspējīgas ražošanas harmonisku attīstību, veicinot arī lauku sociālekonomisko attīstību.

Atbalstāmajiem pasākumiem piešķiramais subsīdiju finansējums 2009.gadā ieplānots 17 596 868 latu apmērā.

Atbalsts paredzēts šādiem pasākumiem: lopkopības sektoram ciltsdarba veikšanai saimniecībās - 6 927 597 lati, augkopības attīstībai – 628 500 latu, izglītībai un zinātnei – 1 276 500 latu un lauksaimniecības zemes ielabošanai – 165 000 latu.

Investīciju veicināšanai lauksaimniecībā kredītprocentu daļējai dzēšanai lauku saimniecībām un arī atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām paredzēts novirzīt 5 750 658 latu un 200 000 latu arī bioloģiskās lauksaimniecības produktu pirmapstrādes un pārstrādes (t.sk. kautuvēm) uzņēmumiem investīciju veicināšanai. Turpmāk plānots atbalstīt arī produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.

  Atbalstam lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai paredzēti 465 300 tūkstoši latu.

Tirgus veicināšanā plānots ieguldīt 127 500 latu, lauksaimniecības nozaru riska samazināšanā – 500 000 latu, valsts pagaidu atbalstam sēklkopībai - 16 382 latu. Savukārt 2008. gadā noslēgto līgumu izpildi finansēs 1 305 431 latu apjomā.

Noteikumi paredz: ja atbalsta pasākuma ietvaros pieprasītais finansējums pārsniedz pieejamo finansējumu vai arī tas netiek pilnībā izmantots, ZM var veikt finansējuma pārdali starp pasākumiem, nepārsniedzot noteikto kopējo tā daudzumu, ja tas neietekmē atbalsta piešķiršanas mērķa sasniegšanu.

Atbalstu, tāpat kā iepriekš, administrēs Lauku atbalsta dienests (LAD), kas nodrošinās arī informācijas pieejamību par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību. Atbalstu LAD izmaksās pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā iesniegumu iesniegšanas secību, ja šo noteikumu pielikumos nav noteikts atbalsta proporcionālais samazinājums vai projektu vērtēšana.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    15.01.2009