Līdz 1.jūlijam pieņem projektu iesniegumus vairākos Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumos

Lauku atbalsta dienests līdz 1.jūlijam pieņem projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” 6.kārtā, pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 7.kārtā, pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 5.kārtā un pasākuma „Tūrismu aktivitāšu veicināšana” 3.kārtā.

Pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija 6.kārtas kopējais publiskais finansējums noteikts 21 559 796 latu apmērā. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Uz atbalstu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas ražo nepārstrādātu lauksaimniecības produkciju, izņemot zivsaimniecības produkciju, vai arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Savukārt atbalsta pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Uz atbalstu var pretendēt pašvaldības, kas atrodas Latvijas lauku teritorijā, izņemot Rīgas rajona vietējās pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Novadi ar lauku teritoriju un pilsētas ar lauku teritoriju pasākumu drīkst īstenot tikai lauku teritorijā. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtai piešķirts publiskais finansējums 5 000 000 latu apmērā.

Savukārt pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu uzņēmējdarbību vai nodarbinātību lauku teritorijā, dažādojot aktivitātes, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos. Atbalsta pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kas vēlas dibināt jaunu vai attīstīt esošo uzņēmumu lauku teritorijā.  Pasākuma 5.kārtas publiskais finansējums noteikts 3 000 000 latu apmērā.

Pasākuma „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru. Pasākumu jāīsteno Latvijas lauku teritorijā, izņemot Rīgas rajonu. Uz tūrisma aktivitāšu veicināšanas atbalstu var pretendēt zemnieku saimniecība vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, vai komersants. Pasākumam 3.kārtas publiskais finansējums noteikts 1 500 000 latu apmērā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.

Projektu īstenošanas beigu datums pasākumiem noteikts divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un LAD.

Plašāka informācija par ES atbalsta pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama ZM mājas lapā un LAD mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa

tālr.: 67027070; 67027498; 67027622; 67878705

fakss: 67027070

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

zm@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    30.04.2009