Līdz 6.aprīlim vēl var pieteikties vairākiem Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumiem

Zemkopības ministrija (ZM) atgādina, ka Lauku atbalsta dienestā (LAD) turpina pieņemt projektu iesniegumus atbalstam zivsaimniecībā, un 6.aprīlī noslēgsies projektu iesniegumu pieņemšanas attiecīgās kārtas Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumos „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”, „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” un pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitātē „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”.

Pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” projektu iesniegumu sagatavojami saskaņā ar MK 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.gada 1.aprīļa MK noteikumiem Nr. 240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos" ar grozījumiem š.g. 27.janvārī – MK noteikumi Nr.68.

Šā pasākuma mērķis ir modernizēt akvakultūras uzņēmumus un uzlabot to darbību, attīstīt tradicionālās akvakultūras metodes, attīstīt jaunu un īpaši pieprasītu ūdensdzīvnieku sugu audzēšanu, kā arī īstenot tādas akvakultūras metodes, kas būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi. Atvērtajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā ir pieejams publiskais finansējums 2 000 000 latu.

Atbalsta pretendents var būt komersants, kas ir atzīts akvakultūras nozares uzņēmums vai līdz 2008.gada 1.augustam Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrējies akvakultūras uzņēmums vai cits komersants, kas pēc projekta īstenošanas veiks atzīšanas procedūru un saņems PVD atzīšanas apliecību saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2008.gada 2.jūnija noteikumiem Nr. 400 „Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.

Pasākuma “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” projektu iesniegumi gatavojami saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.241 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”” ar grozījumiem š.g. 27.janvārī – MK noteikumi Nr.87.

Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus. Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums 4 000 000 latu.

Atbalsta pretendents var būt PVD atzīts zivju apstrādes uzņēmums, blakusproduktu aprites uzņēmums, kas nodarbojas ar zivju blakusproduktu vai atkritumu pārstrādi, reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus vai komersants, kurš pēc projekta īstenošanas veic attiecīgo normatīvajos aktos noteikto atzīšanas procedūru PVD.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Savukārt aktivitātes „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” projektu iesniegumi sagatavojami saskaņā ar MK 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un MK 2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.937 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā””.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam, salīdzinot ar pasākumiem, ko parasti savu interešu īstenošanai veic komersanti. Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā pieejams publiskais finansējums 2 000 000 latu.

Atbalsta pretendents var būt biedrība, kas vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kurā ne mazāk kā piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, vietējā pašvaldība vai valsts iestāde. Projekta ietvaros atbalsta investīcijas būvniecībā, rekonstrukcijā vai pamatlīdzekļu iegādē un uzstādīšanā, kuras iespējams izmantot plašākam komersantu lokam.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.

Iepriekš minētajos pasākumos kārtās iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu.

Sīkāka informācija par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama ZM interneta mājas lapas sadaļā Zivsaimniecība. Projektu iesniegumu veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai ir pieejami LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Informāciju sagatavoja

Antra Elste

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

pārvaldes vecākā referente

Tālrunis: 67878705

antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    01.04.2009