Līdz 9. martam pieņem pieteikumus vairākos Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumos

No šā gada 9.februāra līdz 9.martam Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pirmās ass „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana” divos pasākumos un trešās ass „Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana” trīs pasākumos.

Pasākumā Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” projektu iesniegumi gatavojami saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.664 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2008.gada 11.novembra MK noteikumiem Nr. 938 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju maksājumu veidā pasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"".

Šī pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā nepārstrādāto lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktus, ražošanā, kas veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību nodibināšanu vai pārņemšanu un līdztekus tam nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā. Uz atbalstu, kas tiks piešķirts šī mērķa īstenošanai, varēs pretendēt gan fiziska persona, kas jaunāka par 40 gadiem un vēlas nodibināt saimniecību, gan juridiska persona, kas reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms projekta pieteikuma iesniegšanas. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtas kopējais publiskais finansējums piešķirts 2 736 554 latu apmērā.

Pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” projektu iesniegumi gatavojami saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa MK noteikumiem Nr. 298 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2008.gada 21.aprīļa MK noteikumiem Nr. 299 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija"".

Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Uz atbalstu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas ražo nepārstrādātu lauksaimniecības produkciju, izņemot zivsaimniecības produkciju, vai arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtas kopējais publiskais finansējums noteikts 27 709 067 latu apmērā.

Savukārt pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” projektu pieteikumi gatavojami saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa MK noteikumiem Nr. 298 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2008.gada 21.aprīļa MK noteikumiem Nr. 300 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"".

Šī pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu uzņēmējdarbību vai nodarbinātību lauku teritorijā, dažādojot aktivitātes, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos. Atbalsta pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kas vēlas dibināt jaunu vai attīstīt esošo uzņēmumu lauku teritorijā. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtai piešķirts publiskais finansējums noteikts 2 877 937 latu apmērā.

Pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” projektu iesniegumi gatavojami saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa MK noteikumiem Nr. 298 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2008.gada 15.septembra MK noteikumiem Nr.754 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru. Pasākumu jāīsteno Latvijas lauku teritorijā, izņemot Rīgas rajonu. Uz tūrisma aktivitāšu veicināšanas atbalstu var pretendēt zemnieku saimniecība vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, vai komersants. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtai piešķirts publiskais finansējums 1 277 059 latu apmērā.

Atbalsta pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu pieteikumi gatavojami saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa MK noteikumiem Nr. 298 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2008.gada 7.jūlija MK noteikumiem Nr. 525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"".

Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Uz atbalstu var pretendēt pašvaldības, kas atrodas Latvijas lauku teritorijā, izņemot Rīgas rajona vietējās pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Novadi ar lauku teritoriju un pilsētas ar lauku teritoriju pasākumu drīkst īstenot tikai lauku teritorijā. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtai piešķirts publiskais finansējums 6 miljonu latu apmērā. Nākamā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta notiks no 2009.gada 10.marta līdz 2009.gada 14.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu 5 miljonu latu apmērā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.

Projektu īstenošanas beigu datums pasākumam ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu.

Sīkāka informācija par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama:

 

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

pārvaldes vecākā referente

Tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    12.02.2009