No 16.marta pieņems projektu pieteikumus vairākos Lauku attīstības programmas mežsaimniecības atbalsta pasākumos

Meža īpašnieki no šā gada 16.marta līdz 17.aprīlim Lauku atbalsta dienestā (LAD) varēs  iesniegt projektu pieteikumus valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam trīs atbalsta pasākumos meža atjaunošanai, tā vērtības uzlabošanai, kā arī zemju apmežošanai.

Pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” atbalstīs jaunaudžu kopšanu, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma iegādi, lai koptu jaunaudzes un nomainītu mazvērtīgās mežaudzes. Pasākuma pieejamais publiskais finansējums noteikts 2 660 211 latu apmērā.

Pasākumā „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” atbalsts paredzēts meža atjaunošanai un kopšanai pēc dabas katastrofām. Tā pieejamais publiskais finansējums noteikts 350 000 latu apmērā.

Savukārt pasākumā „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” atbalstīs gan meža ieaudzēšanu un kopšanu, gan dabiski ieaugušo mežaudžu kopšanu un papildināšanu lauksaimniecībā neizmantojamā zemē. Pasākuma pieejamais publiskais finansējums - 1 000 000 latu.

Uz atbalstu varēs pretendēt fiziska persona, kura ir meža zemes īpašniece, bet pasākumā „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” – apmežojamās zemes īpašniece. Tāpat atbalstam varēs pieteikties juridiska persona, kuras pamatkapitālā privāta kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašniece. Uz atbalstu varēs pretendēt arī pašvaldība.

Lai pieteiktos šiem atbalsta veidiem, pretendentam Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz projekta iesniegums divos eksemplāros, Valsts meža dienesta saskaņota meža apsaimniekošanas plāna kopija, zemesgrāmatas nodaļas izdota Zemesgrāmatas apliecība vai nostiprinājuma uzraksta kopija un citi dokumenti, kas norādīti atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos:

Atbalsts pasākumā „Meža ekonomiskā vērtība” jaunaudžu kopšanai noteikts 210 latu apmērā par hektāru, jaunaudžu kopšanai atzarojot - 300 lati par hektāru, bet mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai atbalsts ir 840 lati par hektāru. Savukārt jaunu instrumentu un aprīkojuma iegādi atbalstīs nepārsniedzot 3514 latu vienā izmaksas reizē jeb 7028 lati laikposmā līdz 2013.gadam. Projekta minimālais attiecināmo izmaksu apmērs noteikts 702 latu apjomā.

Meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantojamā zemē un mežaudžu atjaunošanu pēc dabas katastrofām atbalstīs, izmaksājot no 372 latiem līdz 913 latiem par hektāru. Savukārt 119 latu par hektāru gadā izmaksās par kopšanas darbiem trīs līdz piecus gadus pēc jaunā meža ierīkošanas. Atbalsts dabiski ieaugušo mežaudžu kopšanai noteikts 146 lati par hektāru, bet mežaudžu kopšanai un papildināšanai - 253 latu apmērā par hektāru gadā, saņemot šo summu trīs gadus pēc kārtas.

Vairāk informācijas par šiem pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem var atrast Zemkopības ministrijas interneta mājas lapas www.zm.gov.lv un Lauku atbalsta dienesta interneta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā par Eiropas Savienības atbalstu.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    12.03.2009