Paredz izmaiņas meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumos

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi””, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Saskaņā ar grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas izslēdz normu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu, noteikumu projekts paredz atcelt prasību par to, ka zemes lietošanas veida izmaiņas, kas saistītas ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības izmaiņām, tiek pievienotas Meža valsts reģistram un nosūtītas Valsts zemes dienestam tikai pēc tam, kad veikta lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija.

Papildus noteikumu projektā tiek precizēts veids, kādā Meža valsts reģistrā tiek uzturēta informācija par iežogotām meža platībām dzīvnieku turēšanai, Valsts meža dienesta Valsts zemes dienestam nododamā informācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, iesniegumam par galveno cirti un rekonstruktīvo cirti pievienojamās cirsmas skices formāts.

Tiek mainīta koku ciršanas apliecinājuma veidlapa, paredzot iespēju par vairākām cirsmām izsniegt vienu apliecinājumu, un vienkāršota Valsts meža dienestā ikgadēji iesniedzamā koku ciršanas pārskata struktūra, kā arī samazināts sagatavojamo eksemplāru skaits apliecinājumiem par meža reproduktīvā materiāla iegūšanu un apliecinājumiem par minerālmēslu un pesticīdu lietošanu meža zemēs.

Tāpat normatīvais akts tiek papildināts ar jaunu meža zemes veidu meža apsaimniekošanā – kokmateriālu krautuves vietu, kas dos iespēju meža īpašniekiem koncentrēti plānot mežistrādes darbus.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    09.07.2009